Mål

Målet med aktiviteten innen materialhåndtering var å føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering.

Målet for aktiviteten innen arbeidsmiljø var å verifisere at selskapets styring av arbeidsmiljørisiko for egne ansatte og entreprenører var i samsvar med krav i regelverket.

I tilsynet rettet vi oppmerksomhet mot arbeidsmiljørisiko som kan gi helseskade og alvorlig sykdom, deriblant benzeneksponering, samt støyeksponering og eksponering av faktorer som kan bidra til økt risiko for muskel- og skjelettplager.

Vi fulgte også opp selskapets tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning.

I tilsynet gikk vi i tillegg gjennom tidligere påviste avvik for å verifisere at disse var håndtert i samsvar med selskapets tilbakemeldinger.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Risiko for støyrelatert hørselsskade
 • Risiko for kjemikalieeksponering
 • Risiko for muskel- og skjelettplager
 • Nødvendig tid til vernearbeid
 • Atkomst til offshorekran
 • Dekksrister i gangveier og dekksområder
 • Materialhåndtering
 • Offshorekraner
 • Utsettingsarrangement på Veslefrikk A
 • Vedlikehold av løst løfteutstyr
 • Vedlikehold av rekkverk
 • Utførelse av løfteoperasjon

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 18. august 2019 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.