Tilsynet ble gjennomført i perioden 29. august til 15. september 2022.

Bakgrunn

Vi førte tilsyn med Gassco sin avviksbehandling med verifikasjon på Nyhamnaanlegget. For Nyhamna er Gassco operatør mens Shell er teknisk serviceleverandør (Technical Service Provider/TSP) på anlegget. Gjennom TSP-ordningen drives en stor del av Gassco sitt operatørskap i det daglige av leverandører gjennom TSP-avtaler. For å få et fullstendig bilde av avviksbehandlingsprosessene hos Gassco for Nyhamnaanlegget har vi derfor ført tilsyn med avviksbehandlingsprosessene i både Gassco og i Shell.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Gasscos prosesser knyttet til avviksbehandling er etablert og fungerer etter hensikten, og er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning i Gasscos avviksbehandlingsprosesser
  • Evaluere effekt av tiltak
  • Arbeidstakermedvirkning i Shells avviksbehandlingsprosesser

 Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til å evaluere effekt av tiltak.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 25. november 2022.