Hopp til hovedinnhold

§ 36 Rapportering av skader på bærende konstruksjoner og rørledningssystemer

Operatøren skal sikre at skader på og hendelser i forbindelse med bærende konstruksjoner og rørledningssystemer rapporteres til Havindustritilsynets database Corrosion and Damage (CODAM).
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Det kan etableres rutiner som innebærer at andre enn operatøren rapporterer skader og hendelser etter denne bestemmelsen. Skader og hendelser som oppstår i installeringsfasen og avslutningsfasen, skal også rapporteres.
Skader og hendelser som er så kritiske for rørledningssystemets eller bærende konstruksjoners integritet at de er varslet og meldt som nevnt i § 29, skal ikke rapporteres i CODAM.
Rapporteringen skal være i henhold til de kriteriene og det formatet som er gitt i databasen som nevnt i bestemmelsen.
Skader og hendelser som nevnt i bestemmelsen, kan være som følger:

For rør og stigerør,
 1. enhver lekkasje, uansett størrelse, fra undervannsrørledning eller stigerør
 2. frie spenn som overstiger designforutsetningene, eller om det settes i verk korrigerende tiltak
 3. alle områder med bart metall som overstiger designforutsetningene
 4. skader på vektkappe og korrosjonsbeskyttende belegg på rørledningssystem som overstiger designforutsetningene
 5. skader som følge av tredjeparts aktivitet, gjenstander som er i kontakt med rørledningssystem eller i umiddelbar nærhet av dem
 6. fallende gjenstander som påfører rørledningssystemet skade
 7. horisontal og aksial forskyvning av undervannsrørledning utover designforutsetningene
 8. vertikal buling av undervannsrørledning utover designforutsetningene
 9. intern korrosjon og erosjon i rørledningssystem: De alvorligste funnene, over førti prosents reduksjon av veggtykkelsen, rapporteres fullstendig. I tillegg skal et representativt utvalg av korrosjons- og erosjonsfunn over prosents reduksjon av veggtykkelsen rapporteres, avhengig av rørledningssystemets kritikalitet
 10. ekstern korrosjon på stigerør der det er påkrevd å evaluere
 11. skader på stigerørklammer
 12. skader og mangler på mekaniske koblinger
 13. hendelser i forbindelse med avsender- og mottakssluse for rørskrape («pig»)
 14. skader på eller manglende anoder som overstiger designforutsetningene.


For bærende konstruksjoner,
 1. sammenstøt mellom innretning og fartøy
 2. forankrings- og linebrudd
 3. deformerte eller manglende konstruksjonselement
 4. inntrykking av konstruksjonselement
 5. skader på skrog
 6. fallende gjenstand som påfører bærende konstruksjon skade
 7. betongavskalling med synlig armering
 8. sprekk i konstruksjonselement der det er påkreved med evaluering
 9. korrosjon og defekt overflatebeskyttelse på bærende konstruksjon som ikke kan utbedres ved normalt vedlikehold
 10. skader på eller manglende anoder.

Vår Energi - driftsoppfølging av konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Equinor – Kristin – integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. november 2020

Avvik