Hopp til hovedinnhold

§ 30 Informasjon om oppfølging av fare- og ulykkessituasjoner

Inntil situasjoner som nevnt i § 29 første og tredje ledd om varsling om alvorlige eller akutte fare- og ulykkessituasjoner er normalisert, skal operatøren holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om utviklingen, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk.
Før normaliseringen avsluttes etter alvorlige eller akutte fare- og ulykkessituasjoner skal det gis melding til tilsynsmyndighetene.
Tilsynsmyndighetene skal orienteres dersom det etter normaliseringen kommer fram kunnskap som viser at fare- og ulykkessituasjonen var mer alvorlig enn tidligere informert om.
Ved aksjoner mot akutt forurensning fra innretninger og fartøy til havs skal operatøren sikre at aksjonsplanen som nevnt i aktivitetsforskriften § 79 sendes til Kystverket så snart som mulig.
Rapporter fra miljøundersøkelser ved akutt forurensning, jf. aktivitetsforskriften § 58, skal sendes Miljødirektoratet og Kystverket så snart de foreligger.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

Uavhengig av orienteringen til Havindustritilsynet som nevnt i første ledd, bør Hovedredningssentralen også orienteres om utviklingen i evakuerings-, rednings- og bekjempelsesfasene.
Melding til tilsynsmyndighetene etter andre ledd bør omfatte årsaksforhold og selskapets planer for oppstart. Ved aksjon mot akutt forurensning bør meldingen inkludere resultater fra kartlegging av akutt forurensning utført i henhold til aktivitetsforskriften § 57. Tilsynsmyndighet for aksjon mot akutt forurensing er Kystverket. Tilsynsmyndighetene kan kreve at operatøren søker om nytt samtykke etter § 25 andre ledd.
Til siste ledd: Kystverket og Miljødirektoratet har ulike oppgaver knyttet til oppfølging av akutt forurensning fra petroleumsvirksomhet. Resultatene fra miljøundersøkelsen utført i henhold til aktivitetsforskriften § 58 er et viktig grunnlag for begge etatenes oppfølging av hendelser. Rapporter fra miljøundersøkelser ved akutt forurensning skal derfor både sendes til Kystverket og til Miljødirektoratet.

Equinor – Oseberg C – barrierestyring

Publisert: 15. april 2020

Avvik