Tilsynet ble gjennomført i perioden 10. februar til 8. juni 2021. 

Bakgrunn

I tilsyn med Transocean i september-oktober 2020 fikk vi informasjon om at det ville bli gjennomført organisatoriske endringer i den norske organisasjonen og i selskapet globalt. Det er vår erfaring at slike endringer kan påvirke tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold som kan ha positive og negative virkninger på sikkerhet og arbeidsmiljø for innretninger i drift.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Transoceans gjennomføring og oppfølging av organisatoriske endringer er i henhold til myndighetenes krav, herunder at selskapet identifiserer og realiserer mulige helse, miljø og sikkerhets (HMS)-gevinster.

Resultat

Under tilsynet ble det identifisert tre avvik knyttet til beslutningsgrunnlag, risikovurdering og arbeidstakermedvirkning.

I tillegg observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkter. Dette gjaldt matrise for arbeidstakermedvirkning og HMS-mål.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfrist er satt til 15. september 2021.