Mål

Målet for aktiviteten innen logistikk var å verifisere at kran og løfteoperasjoner ble ivaretatt i samsvar med gjeldene forskrifter samt å verifisere at arbeid i høyden ble ivaretatt i samsvar med forskrifter.

Målet for aktiviteten innen arbeidsmiljø var å vurdere om Repsol sine systemer for styring og oppfølging av helserisiko i arbeidsmiljøet på Gyda var i samsvar med krav i regelverket, både i senfasen og i planlegging og gjennomføring av fjerningsaktiviteten. Vi vurderte også ivaretakelse av kapasitet og kompetanse innenfor arbeidsmiljø og hvordan Repsol tilrettela for reell arbeidstakermedvirkning i både senfasen og i planlegging og gjennomføring av fjerningsaktiviteten.

Resultat

Det ble identifisert 11 avvik knyttet til:

 • Kjemiske eksponering
 • Register over kjemikalieeksponerte arbeidstakere (KMB register)
 • Støyeksponering
 • Oppfølging av arbeidsmiljøtiltak
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Arbeidsmiljøutvalgets (K-AMU) funksjon og rolle
 • Oppfølging av underleverandører
 • Oppfølging av ståltau på kraner
 • Prosedyre for løfteoperasjoner
 • Vedlikehold av stillasmateriell
 • Vedlikehold

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til opplæring i arbeidsmiljø.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Repsol redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert. Svarfristen er satt til 7. september 2020.