Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. til 24. februar 2022. 

Bakgrunn

Wistingprosjektet var, på tidspunktet for tilsynet, i en tidlig planleggingsfase (FEED-fase) og forbereder å levere PUD (plan for utbygging og drift) i slutten av 2022. Det er flere forhold i Wistingutbyggingen som gjør det viktig for Ptil å føre tilsyn i en tidlig fase. Dette er spesielt knyttet til forhold som: 

  • innretningens lokasjon og klimatiske forhold i området
  • størrelsen på utbyggingen
  • omfattende subseautbygging med subsea prosesseringsanlegg
  • reservoarforhold med kort avstand mellom havbunn og reservoar
  • første gang Equinor bygger en fast innretning av FPSO Sevan type

Mål

Vi ønsket gjennom tilsynet å se på hvordan selskapet reduserer sannsynligheten for feil og ulykker i alle fasene av prosjekteringen, utbyggingen og driften. Informasjonen og vårt inntrykk vil bli benyttet som underlag for å vurdere plan for utbygging og drift (PUD).  

Resultat

Det ble identifisert ett avvik under tilsynet knyttet til arbeidstakermedvirkning. 

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter. Disse gjaldt 

  • Interne krav
  • Verifikasjoner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 2. mai 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.