Tilsynet inngår i behandlingen av samtykkesøknaden om levetidsforlengelse for Gullfaks A.

Målet med tilsynet var å vurdere at Statoil sin styring av vedlikehold på GFA er i samsvar med regelverket og selskapets egne krav.

Sentrale tema i tilsynsaktiviteten var blant annet; implementering av Statoils strategi for vedlikeholdsstyring, pågående forbedringstiltak, utvikling og vurdering av innretningens samlede vedlikeholdsbehov i dag og ved forlenget drift, risikostyring, selskapets egen oppfølging, ledelsesinvolvering og arbeidstakermedvirkning.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Planlegging
  • Brannskiller

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Mål og krav
  • Vedlikeholdsprogram og vedlikeholdseffektivitet

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Statoil har fått frist til 30.11.15 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil blir håndtert.