Tilsynet ble gjennomført i perioden 28. mars til 14. april 2023. 

Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp at resultatenhetens (RE – Norne, Snøhvit, Aasta Hansteen) arbeid med å evaluere og forbedre vedlikeholdet av Aasta Hansteen, inkludert oppfølging av effekter av endringer av vedlikeholdet, bidrar til forbedring av HMS. 

Videre var målet å verifisere hvordan arbeidet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at årsaker til HMS-risiko/usikkerhet identifiseres og følges opp. 

Resultat 

Vi identifiserte åtte avvik i dette tilsynet. Disse var knyttet til: 

  • Klassifisering
  • Planlegging og prioritering
  • Vedlikeholdsprogram
  • Oppfølging
  • Bemanning av planlagt vedlikehold
  • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene
  • Tilrettelegging av arbeidet, risikovurdering og tiltak
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til regelverkskompetanse om arbeidstidbestemmelser og krav om tilrettelegging. 

Hva skjer videre? 

Vi har bedt Equinor innen 25. september 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.