(Artikkelen er oppdatert 7. desember 2020.)

  • Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 15. mai til 1. juli 2020.
  • Brev med varsel om pålegg ble sendt til Equinor 2. november 2020.
  • Pålegget ble gitt 4. desember 2020 

Bakgrunn

Equinor har de senere årene gjennomført flere kostnadsreduksjons- og effektiviseringsprosesser, blant annet i forretningsområdet utvikling og produksjon Norge (UPN), og har i 2020 opprettet et eget forretningsområde for senfase kalt Field Life Extension (FLX).

Selskapets nødvendige tilpasninger for å ivareta forretningsmessige mål kan få konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø, og påvirke evnen til å forebygge storulykke.

Ptil har over flere år ført tilsyn med Equinor UPNs egen oppfølging, og vi fører i år tilsyn med Equinors egen oppfølging i forretningsområdene UPN og FLX.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinors egen oppfølging av selskapets styringssystem innen HMS er i henhold til selskapets og myndighetenes krav og at denne oppfølgingen bidrar til forebygging av storulykke og kontinuerlig forbedring av HMS-nivået i selskapet.

Resultat

I tilsynet har vi påvist to avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene omfatter tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning (at Equinor UPN ikke har sikret nødvendig tid til arbeidstakermedvirkning i utvikling og oppfølging av styringssystemet) og mangelfull oppfølging av tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Forbedringspunkt gjelder evaluering av oppfølging.

Vi har i våre tilsyn gjennom flere år avdekket mangler (avvik og forbedringspunkt) ved tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i Equinor UPN. Vi har avdekket konflikt mellom vernearbeid og faglig arbeid, det vil si at det ikke sikres nødvendig tid til vernearbeid. Vi har også påvist manglende eller mangelfull opplæring av verneombudene og for sen involvering i saker av betydning for HMS. Selv om vi i de enkelte tilsynene har akseptert selskapets korrigering av de enkelte avvik og forbedringspunkt, ser vi i dette tilsynet at tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning fortsatt ikke oppfyller krav i regelverket.

Pålegg

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket og gir derfor følgende pålegg til Equinor:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, og styringsforskriften § 21 om oppfølging jf. rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning, pålegger vi Equinor UPN i alle driftsområder å verifisere etterlevelse av regelverkskrav til tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og interne krav etablert i WR2362 jf. rapportens kapittel 5.1.1 og 5.1.2.

Frist for å framlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 8.1.2021.

Frist for å etterkomme pålegget er 1.6.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert.