Hopp til hovedinnhold

§ 5 Utforming av innretninger

Innretninger skal baseres på robuste og enklest mulige løsninger og utformes slik at
 1. det ikke medfører uakseptable konsekvenser om de blir eksponert for laster som nevnt i § 11,
 2. storulykkesrisikoen blir så lav som mulig,
 3. svikt i en komponent, i et system eller en enkelt feilhandling ikke gir uakseptable konsekvenser,
 4. hovedsikkerhetsfunksjonene som nevnt i § 7, opprettholdes,
 5. materialhåndtering og transport kan foregå effektivt og forsvarlig, jf. § 13,
 6. det legges til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. kapittel IV,
 7. operasjonelle forutsetninger og begrensninger ivaretas på en forsvarlig måte,
 8. det etableres barrierer som både kan oppdage unormale tilstander og redusere muligheten for at feil og fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, og som kan begrense mulige skader og ulemper, jf. styringsforskriften § 5
 9. det legges til rette for at helsemessige forhold ivaretas på en forsvarlig måte,
 10. det legges til rette for lavest mulig risiko for forurensning,
 11. det legges til rette for et forsvarlig vedlikehold.
Det skal fastsettes krav til ytelse for den enkelte barrieren, jf. styringsforskriften § 5.
Tiltak for å beskytte innretninger mot fare- og ulykkessituasjoner skal ha sin basis i en strategi, jf. styringsforskriften § 5.
Innretninger skal inndeles i hovedområder. Hovedområder skal avskilles med brann- og eksplosjonsskiller eller tilstrekkelig fysisk avstand for å forhindre eskalering. Alternativt kan det benyttes en kombinasjon av fysiske skiller og tilstrekkelig avstand. Områder skal, uavhengig av om de er definert som hovedområde eller ikke, ha en utstyrsplassering og et arrangement som bidrar til gode iboende sikkerhetsegenskaper, og som reduserer risiko forbundet med de fare- og ulykkessituasjoner som kan oppstå.
Områder der det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære, skal klassifiseres.
Områder der det oppholder seg personell, eller der utstyr av sikkerhetsmessig betydning er plassert, skal ikke kunne treffes av bølger med en årlig sannsynlighet større enn 1x10-2.
Området for oppbevaring av brannfarlig og eksplosiv vare skal utformes slik at risiko for og ved brann og eksplosjon blir minst mulig. Det skal legges til rette for at eksplosiv vare som kan utgjøre en fare, kan håndteres og fjernes på en enkel måte ved en fare- og ulykkessituasjon.
Innretninger med overflatekompletterte brønner uten borevæskeanlegg skal ha installert eller lagt til rette for pumpe- og væskekapasitet, som skal kunne kontrollere brønntrykket.
Brønner skal utformes slik at brønnkontrollen kan gjenvinnes med én (1) avlastningsbrønn. Brønner kan i særlige tilfeller utformes for mer enn én (1) avlastningsbrønn.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

For generelle krav til risikoreduksjon, se rammeforskriften § 11, styringsforskriften kapittel II og kapittel V.
For å oppfylle kravene til utforming som nevnt i første ledd, bør standardene NS-EN ISO 13702 med vedlegg, NORSOK S-001 og S-002N brukes for helse- og sikkerhetsdelen. For løfteutstyr bør standarden NORSOK R-002 brukes.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-A101 brukes som et alternativ innenfor det området standarden omfatter.
For å oppfylle kravet om en strategi som nevnt i tredje ledd, bør prinsippene standarden NS-EN ISO 13702 brukes for alle fare- og ulykkessituasjoner.
For å oppfylle kravene til utforming og plassering som nevnt i fjerde ledd, bør innretningen utformes slik at muligheten for og konsekvenser av ulykker reduseres. Områder, utstyr og funksjoner bør arrangeres, plasseres og orienteres slik at en så langt som mulig
 1. begrenser muligheten for oppsamling og spredning av farlig stoff,
 2. begrenser muligheten for antennelser,
 3. skiller områder som inneholder farlig stoff fra hverandre og fra andre områder og
 4. reduserer potensielle konsekvenser og muligheten for eskalering ved branner og eksplosjoner.
For klassifisering av eksplosjonsfarlige områder som nevnt i femte ledd, bør standarden IEC 61892-7 brukes.
Kravet til områder som nevnt i sjette ledd, kan oppfylles både med tekniske og operasjonelle tiltak.
For utforming av området for oppbevaring av varer som nevnt i sjuende ledd, bør forskrift om håndtering av farlig stoff, forskrift om eksplosjonsfarlig stoff og standarden NORSOK S-001 kapittel 6.4.7 brukes. Ved bemannede undervannsoperasjoner bør standarden NORSOK U-100N kapittel 7.6 brukes i tillegg.
Med å legge til rette for som nevnt i åttende ledd, menes at det er praktisk gjennomførbart å skaffe til veie et slikt anlegg til bruk på innretningen. Dette betyr blant annet at det er plass- og konstruksjonsmessig tilrettelagt for plassering av et slikt anlegg på innretningen, deriblant med tanke på vekt og andre laster. Alternativt kan det være tilrettelagt for tilgang til nødvendig pumpe- og væskekapasitet på annen måte. Kravet i åttende ledd innebærer at nødvendig pumpe- og væskekapasitet må være operasjonelt tilgjengelig innenfor et tidsrom som anses som forsvarlig for å ivareta funksjonen anlegget skal ha.

Equinor – Johan Castberg – logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 28. august 2023

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill – West Bollsta – boring og brønn

Publisert: 11. august 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - AKOFS Seafarer - boring og brønn

Publisert: 9. juli 2020

Avvik

Equinor – Snorre B – materialhåndtering, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

Aker BP & Maersk Drilling - Valhall Flanke Vest - bore og brønnoperasjoner

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Rowan Norway - styring av boring og konstruksjonssikkerhet

Publisert: 22. november 2019

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – boring- og brønnteknologi

Publisert: 7. november 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

Wintershall og Odfjell Drilling - Brage - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Aker BP - Valhall Flanke Vest - helikopterdekk

Publisert: 25. juni 2019

Avvik

KCA Deutag og Statoil - Askepott og Oseberg H - Styring av logistikk og boreoperasjoner

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Aker BP - Valhall - HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 19. desember 2017

Avvik

Total - Martin Linge FSO - Arbeidsmiljø - Beredskap - Materialhåndtering

Publisert: 18. oktober 2017

Avvik

Statoil - Åsgard - Gransking av HC-lekkasje fra brønn S-4 10.3.2017

Publisert: 11. september 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Statoil - Heidrun - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 14. mars 2016

Avvik

Statoil - Valemon Barrierestyring - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg

Publisert: 7. januar 2016

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

Transocean Offshore - Transocean Barents - Gransking av hendelse med personskade

Publisert: 17. august 2015

Avvik

ENI Norge - Goliat FPSO

Publisert: 6. mars 2015

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Materialhåndtering - Bruk og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 12. mai 2014

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk 2/7 S - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 28. april 2014

Avvik