Den 28. mai 2019 førte vi tilsyn med helikopterdekket på VFW, hvor Aker BP er operatør. Tilsynet ble utført med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å verifisere utforming og utrustning av helikopterdekket på VHW-innretningen, systemer og dokumenter relatert til forberedelser til og driften av helikopterdekket.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik i forbindelse med plassering av brannstasjon. Det ble også identifisert ett forbedringspunkt knyttet til system for familiarisering og trening av innsatspersonell før oppstart drift.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP gjøre rede for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av det forbedringspunktet som vi observerte.

Fristen for tilbakemelding er satt til 10. juli 2019.