Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 13.-15. mars 2018, og var rettet mot boreentreprenøren KCA Deutag Drilling Norge (KCAD) og operatørselskapet Statoil og selskapenes styring av logistikk og boreoperasjoner på Askepott og Oseberg H.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med KCAD sin styring og ledelse av operasjonene, inklusive materialhåndtering, verifisere at planlegging og utførelse av løfteoperasjoner var i henhold til krav, følge opp vedlikehold av løfteutstyr, slik at dette bidrar til å redusere sannsynligheten for ulykker og skader i forbindelse med materialhåndtering.

Tilsynet verifiserte også hvordan Statoil ivaretar sitt påseansvar overfor KCAD og hvordan selskapene sammen med brønnserviceselskap om bord på Askepott, etterlevde regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Resultat

Det ble identifisert avvik fra regelverket og forbedringspunkt både på Askepott og Oseberg H.

Avvikene gjaldt:

  • Manglende oppfølging og korrigering av tidligere observasjoner
  • Tilrettelegging av arbeidsområder
  • Sikker bruk av løfteutstyr

Forbedringspunktene omfattet:

  • Kakshåndtering
  • Tekniske forhold
  • Operasjonelle forhold for løfteoperasjoner
  • Brønnkontroll

Vi har bedt KCAD og Statoil innen 14. mai redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss en vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Selskapene er videre bedt om å presentere status og plan for oppfølging og korrigering av tidligere observasjoner i et møte med oss 19. juni.