Hydrokarbonlekkasjen fant sted på Gudrun-innretningen i Nordsjøen 18. februar 2015.

Den direkte årsaken til hendelsen var lekkasje fra et brudd i et 2" rør i bypasslinje rett nedstrøms 1. trinns separator. Initiell lekkasjerate ble av Statoil estimert til 8 kg/s. Kondensat fra 1. trinns separator lakk ut til friluft.

Faktisk konsekvens

Det totale utslippet er estimert til 2800 kg (4 kubikkmeter) kondensat og det antas at mer enn 1 kubikkmeter gikk til sjø. Utslippet på Gudrun vurderes å være blant de større HC-utslippene som er registrert på norsk sokkel de siste ti årene.

Hendelsen medførte ikke personskader.

Potensiell konsekvens

Ved marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen resultert i en storulykke med tap av liv, store materielle skader og konsekvenser for marint miljø.

Avvik

Ptils gransking av hendelsen har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Avvikene omfatter:

  • Svakheter ved Statoils ivaretakelse av ansvar
  • Mangelfull robusthet i utforming
  • Mangler ved informasjonshåndtering og kompetanse
  • Utilstrekkelig informasjon ved skift- og mannskapsbytte
  • Svakheter ved erfaringsoverføring og læring
  • Arbeidsutførelse på elektriske anlegg

Flere av disse avvikene omfatter også svakheter ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen, har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, §15 om informasjon og § 21 om oppfølging, pålegger vi Statoil å sikre at styring av helse, miljø og sikkerhet i drift av Gudrun omfatter de aktivitetene som er nødvendig for å identifisere, risikovurdere og håndtere signaler fra prosessanlegg i drift og gjennomføre nødvendige tiltak. Videre å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon fra sentrale fagmiljø blir formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til drift og sikre at slik informasjon blir anvendt i alle faser.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2016.