Hendelsen inntraff 7. mars 2017 på den Statoil-opererte Gullfaks B-innretningen i Nordsjøen. I forbindelse med materialhåndtering fra rørdekk til boredekk falt bommen til rørhåndteringskranen uten forvarsel ti meter ned til rørdekket etter at ståltauet røk. Vekten på kranbommen var cirka 14,4 tonn.

Rørhåndteringskranen (horisontal til vertikal (HTV) Eagle) har som oppgave å løfte borerør fra matebordet på rørdekket, der de ligger i horisontal stilling, til vertikal stilling på boredekket.

Umiddelbart før hendelsen hadde to personer justert griperne på løfteåket på kranen nede på rørdekket.

Faktisk og potensiell konsekvens

Den faktiske konsekvensen av at kranbommen falt ned på rørdekket, var store materielle skader på kranen og på kabelgaten til traverskranen på dette dekket. I tillegg førte hendelsen til stans i aktiviteten på Gullfaks B.

Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen ha medført alvorlige personskader eller tap av menneskeliv. Ved andre omstendigheter kunne hendelsen gitt større materielle skader.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Den direkte årsaken til at kranbommen falt i dekket, var utmattingsbrudd i ståltauet. Den bakenforliggende årsaken var svakheter i designet av kranens heissystem, som gav slitasje og utmatting av ståltauet over tid. Utmatting av ståltauet var ikke vurdert som et aktuelt problem for dette designet.

Avvik fra regelverket

Vi har i granskingen identifisert flere avvik fra regelverket. Avvikene omfatter:

  • Risikovurdering av utstyr - mangelfull identifisering av risiko.
  • Undersøkelse og forbedringstiltak etter tidligere hendelser - mangelfull identifisering, undersøkelse og oppfølging av inntrufne fare- og ulykkessituasjoner for å hindre gjentakelse.
  • Bruk av kompetanse - mangelfull bruk av kran- og løftkompetanse ved spesifisering av krankravene.
  • Ansvar ved overtakelse og drift av utstyr - mangelfull oppfølging og kontroll ved overtakelse og drift av maskiner og utstyr.
  • Vedlikehold - mangler ved vedlikeholdsprogrammet for ståltauet.

Vi har bedt Statoil innen 20. september 2017 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.