I perioden 18. – 26. september 2019 førte vi tilsyn med Aker BP og Maersk Drilling relatert til deres planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Valhall Flanke Vest med Maersk Invincible.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BP og Mærsk Drilling, med sine entreprenører, etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Valhall Flanke Vest. I dette inngikk å verifisere at alle som deltar i aktiviteten var kjent med, og bevisst, eget ansvar.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Oppbevaring av radioaktive kilder (Mærsk Drilling)
  • Vedlikeholdsprogram (Mærsk Drilling)
  • Mangelfull erfaringsoverføring (Aker BP og Mærsk Drilling)

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Uklare roller og mangelfulle krav til gjennomføring av trening og øvelser (Aker BP)
  • Mangelfulle krav til brønnkontrollkompetanse (Aker BP)
  • Uklare krav til kompetanse vedrørende risikovurdering (Aker BP)
  • Oppbevaring av eksplosiver (Mærsk Drilling)

Hva skjer videre?

Aker BP og Maersk Drilling har fått frist til 15. januar 2020 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.