Hopp til hovedinnhold

§ 11 Laster, lastvirkninger og motstand

Designlastene som skal legges til grunn for utforming og drift av anlegg, systemer og utstyr, skal fastsettes. Ved fastsettelse av designlaster skal kravet til robuste løsninger, jf. § 5, og kravet til risikoreduksjon, jf. rammeforskriften § 11, legges til grunn. Designlastene skal sikre at anlegg, systemer eller utstyr blir utformet slik at relevante ulykkeshendelser som kan inntreffe, ikke resulterer i uakseptable konsekvenser, og skal som et minimum alltid kunne motstå den dimensjonerende ulykkeslasten.
Ved fastsetting av designlaster skal det ikke tas hensyn til effekten av brannvann.  Dette gjelder for både brannlaster og eksplosjonslaster.
Anlegg, systemer og utstyr som inngår som elementer i realiseringen av hovedsikkerhetsfunksjoner, jf. § 7, skal som et minimum utformes slik at dimensjonerende ulykkeslaster eller dimensjonerende naturlaster med årlig sannsynlighet større enn eller lik 1x10-4, ikke medfører tap av en hovedsikkerhetsfunksjon.
Ved fastsettelse av laster skal det tas hensyn til virkningene av innsynking av havbunnen over eller i tilknytning til reservoaret.
Funksjons- og naturlaster skal kombineres på den mest ufordelaktige måten.
Innretninger eller deler av innretninger skal kunne motstå de dimensjonerende lastene og sannsynlige kombinasjoner av disse lastene til enhver tid.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

Designlaster som nevnt i første ledd, omfatter funksjons-, natur-, og ulykkeslaster, deriblant brann- og eksplosjonslaster, som legges til grunn for utforming og drift av anlegg, systemer og utstyr. For definisjoner av uttrykkene designulykkeslast og dimensjonerende ulykkeslast vises det til § 3.
Med funksjonslaster som nevnt i femte ledd, menes for bærende konstruksjoner permanente og variable laster.
Dimensjonerende laster som nevnt i tredje og sjette ledd, omfatter funksjons-, natur- og ulykkeslaster, deriblant brann- og eksplosjonslaster.
For å oppfylle kravene til bærende konstruksjoner bør standardene NORSOK N-001, NORSOK N-003 og NORSOK N-004 brukes.
For å vurdere tap av hovedsikkerhetsfunksjoner som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK Z-013 vedlegg B brukes.
For ulykkeslaster bør standarden NORSOK S-001, spesielt kapittel 5.6 brukes i tillegg til andre standarder som er nevnt i denne veiledningen. Spesielle brannforhold som jetbrann, underventilerte branner i moduler, brann på sjøen og liknende, kan kreve ytterligere beregninger av brannlaster. For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-A101 seksjon 2 brukes som et alternativ.
For innretninger som er planlagt å skulle forlate feltet ved varsel om dårlig vær kan en bruke verdiene for naturlaster knyttet til det mest ugunstige av
  1. forholdene på feltet ved forflytting,
  2. forholdene under forflyttingen,
  3. værforholdene på planlagt ny lokasjon, med de spesifiserte årlige sannsynlighetene i NORSOK N-003.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, bør det tas hensyn til de lastene innretningen har vært utsatt for og de forventede lastene i den perioden det søkes om samtykke til bruk.
For å oppfylle kravet til laster, lastvirkninger, motstand og kombinasjoner av laster bør det for rørledningssystemer brukes følgende standarder: ISO 13623 kapittel 6 og DNV-ST-F101 seksjon 3, 4 og 5 for stålrørledninger, DNV-ST-F201 seksjon 3, 4 og 5 for fritthengende metalliske stigerør og API 17J kapittel 5 for fleksible rørledningssystemer.
For å oppfylle kravet til laster bør standardene NORSOK D-001 kapittel 5 og 6 og D-010 kapittel 5 og 6 brukes for utstyr for utføring av bore- og brønnaktiviteter og øvrig brønnrelatert utstyr, blant annet borestigerør, kompensatorer, brønnkontrollutstyr, kompletteringsutstyr og intervensjonsutstyr.
For å oppfylle kravet til laster bør standarden NORSOK L-002 kapittel 6 brukes for rørsystemer i produksjonsanlegg.
Dersom laster, lastvirkninger eller motstand er usikre, bør det utføres målinger eller modellforsøk for å øke kvaliteten på analysene. For modellforsøk for bærende konstruksjoner bør standarden NORSOK N-003 brukes.

Equinor – Visund – styring av maritime anlegg og operasjoner

Publisert: 31. oktober 2022

Avvik

Vår Energi – Jotun FPSO – konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 24. januar 2022

Avvik

Aker BP - Tambar - Gransking av gangbrohendelse

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Equinor - Gudrun - Barrierer

Publisert: 5. september 2018

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Statoil - Gina Krog - Barrierestyring

Publisert: 9. mai 2014

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk 2/7 S - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 28. april 2014

Avvik