Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 20. november til 15. desember 2017.

Mål

Målet vårt var å følge opp Statoils styring og ledelse av materialhåndtering, sikker bruk, vedlikehold og anskaffelse av løfteutstyr, samt arbeid i høyden.

Tilsynet på Åsgard A hadde stor oppmerksomhet om tekniske forhold, vedlikehold og tilstand på løfteutstyr, samt oppfølging av funn etter sakkyndig virksomhet-kontroller.

Det har på Åsgard A tidligere vært gjennomført verifikasjoner og samsvarsmålinger mot regelverk og standarder både av Ptil og Statoil og løfteutstyr på Åsgard A bærer preg av alder.

Ptil hadde i 2010 et tilsyn hvor flere tekniske avvik ble avdekket og ikke er blitt fulgt opp.

Statoil har selv identifisert og dokumentert tilsvarende forhold gjennom samsvarsmålinger, og årlige sakkyndig virksomhet-kontroller har også hatt kommentarer på dette.

Vi har i tilsynet gjort flere omfattende observasjoner på Åsgard A som viser gjennomgående manglende oppfølging av avvik, mangelfull oppfølging av funn etter sakkyndig virksomhet kontroller og manglende vedlikehold.

Observasjonene er basert på Statoil sine presentasjoner, dokumentasjon, våre intervjuer av personell og verifikasjoner om bord på Åsgard A.

Resultat

Tilsynet identifiserte flere avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Oppfølging av avvik på offshorekraner
  • Oppfølging av funn etter kontroller av løfteutstyr
  • Vedlikehold av offshorekraner og løfteutstyr
  • Mangler ved stillasmateriell

Vi identifiserte også ett forbedringspunkt knyttet til arbeid i høyden.

Vi har bedt Statoil innen 20. april 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, og gi sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.