Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen West Bollsta.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 11. mai til 25. juni 2020 førte vi tilsyn med Seadrill sin styring og oppfølging av boring og brønn på West Bollsta. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Mål med aktiviteten var å verifisere at teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og grad av ferdigstilling av relevante dokumenter i styringssystemet, samt etterlevelse av selskapsinterne prosedyrer, regelverk og standarder var ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Oversikt over kritiske operasjoner
  • Adkomstforhold

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikeholdsstyring
  • Manglende oversikt over kuttekapasitet for BOP
  • Manglende merking

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert samt en vurdering av hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 22. juli 2020.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.