Hopp til hovedinnhold

§ 11 Prinsipper for risikoreduksjon

Skade eller fare for skade på mennesker, miljø eller materielle verdier skal forhindres eller begrenses i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, herunder interne krav og akseptkriterier som er av betydning for å oppfylle krav i denne lovgivningen. Utover dette nivået skal risikoen reduseres ytterligere så langt det er mulig.
Ved reduksjon av risiko skal den ansvarlige velge de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene som etter en enkeltvis og samlet vurdering av skadepotensialet og nåværende og framtidig bruk gir de beste resultater, så sant kostnadene ikke står i et vesentlig misforhold til den risikoreduksjonen som oppnås.
Dersom man mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger bruk av de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene kan ha for helse, miljø eller sikkerhet, skal det velges løsninger som reduserer usikkerheten om virkningen av løsningene.
Faktorer som kan volde skade eller ulempe for mennesker, miljø eller materielle verdier i virksomheten skal erstattes med faktorer som etter en samlet vurdering har mindre potensial for skade eller ulempe.
Vurderinger som nevnt i denne paragrafen skal gjøres i alle faser av virksomheten.
For landanleggene får ikke denne bestemmelsen anvendelse på forvaltningen av det ytre miljøet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Prinsippene i bestemmelsen er allmenne for virksomheten og utfyller aktsomhetsplikten som ligger i hjemmelslovene.
Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet. Begrepet ”konsekvensene” er her brukt som et samlebegrep for alle de konsekvensene som virksomheten potensielt kan gi. Begrepet er ikke kun avgrenset til de endelige konsekvensene av virksomheten i form av eksempelvis skade på eller tap av menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier, men inkluderer også tilstander og hendelser som kan gi eller føre til denne typen konsekvenser. Med konsekvensene relatert til eksempelvis storulykker, menes både uønskede hendelser som kan føre til storulykker, de forholdene og faktorene som direkte eller indirekte er av betydning for om hendelsene vil inntreffe eller ikke, og konsekvensene dersom hendelsene skulle inntreffe. Med konsekvensene relatert til arbeidsbetinget sykdom og skader menes her både tilstander og eksponering som umiddelbart eller på sikt kan føre til sykdom eller skade og alvorlighetsgraden av sykdommen eller skaden i form av dødsfall, personskader, andre helseskader eller reduksjon i helsetilstanden. Med konsekvensene relatert til ytre miljø, menes skade på eller ulempe for miljøet som følge av både operasjonelle utslipp og akutt forurensning i form av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, samt påvirkning av temperaturen.
Med tilhørende usikkerhet menes her usikkerhet relatert til hva konsekvensene av virksomheten kan bli. Gitt beskrivelsen av konsekvensene ovenfor, så relaterer usikkerheten seg til både hvilke hendelser som kan inntreffe, til hvor ofte de vil inntreffe, og til hvilke skader på eller tap av menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier de ulike hendelsene kan gi. For ytre miljø relaterer usikkerheten seg i tillegg til hvilke skader på miljøet de operasjonelle utslippene kan gi.
Risikobegrepet forholder seg til virksomheten, det vil si til en rekke ulike prosesser som for eksempel utforming av en innretning, gjennomføring av en boreoperasjon eller beslutningsprosesser knyttet til en teknisk, operasjonell eller organisatorisk endring. Risikoen forbundet med virksomheten vil med andre ord være avhengig av konteksten, deriblant kunnskapsgrunnlaget og det som skal vurderes, planlegges og gjennomføres.
Forskriftene til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013, bruker en annen definisjon av risiko enn det som er beskrevet ovenfor. Denne definisjonen ivaretar ikke fullt ut innholdet i risikobegrepet som beskrevet i petroleumsregelverket.
Kravet i denne bestemmelsen om å redusere risikoen innebærer at det etablerte minimumsnivået for helse, miljø og sikkerhet, herunder akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko, jf. styringsforskriften § 9, skal overholdes uten hensyn til kostnader og at den ansvarlige ikke kan sette til side spesifikke krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen med henvisning til beregning av risiko.
Kravet i første ledd andre punktum innebærer at risikoen skal reduseres ytterligere utover det etablerte minimumsnivået for helse, miljø og sikkerhet som følger av regelverket. Slik risikoreduksjon skal skje etter prinsippene i de påfølgende leddene. Det innebærer at risikoen skal reduseres utover regelverkets minimumsnivå hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Håndhevelsen vil måtte bli forskjellig ut ifra om det gjelder høyrisikooperasjoner og virksomhet med storulykkespotensial, eller om det gjelder byggeoppdrag eller liknende av mindre omfang og med lavere risiko.
Andre ledd gir blant annet uttrykk for prinsippet om beste tilgjengelige teknologi (BAT-prinsippet). I dette ligger det at den ansvarlige for virksomheten skal legge til grunn i sin planlegging og drift den teknologi og de metoder som etter en helhetlig vurdering gir de beste og mest effektive resultatene. Prinsippet kommer også til uttrykk i forurensningsloven § 2 første ledd nr. 3. Bestemmelsen i forurensningsloven henvender seg først og fremst til myndighetenes skjønnsutøvelse, slik at det har vært nødvendig å oppstille dette som et krav rettet direkte mot den ansvarlige for virksomheten. Kravet innebærer ikke noen endring utover det som har vært vanlig å stille som krav etter gjeldende rett.
Tredje ledd gir uttrykk for det såkalte føre var-prinsippet. Hensikten med å ta denne bestemmelsen inn her er å synliggjøre et prinsipp som er anerkjent så vel nasjonalt som internasjonalt på området helse, miljø og sikkerhet.
Fjerde ledd gjenspeiler en substitusjonstankegang ved at det skal velges alternative løsninger som ikke har den aktuelle risikofaktoren. Bestemmelsen gjelder innenfor hele forskriftens virkeområde. Som etter gjeldende rett omfatter kravet helsefarlige faktorer under arbeidsmiljøloven. Bestemmelsen vil også omfatte forhold som medfører helsemessig risiko under helsemyndighetenes ansvarsområde. For plikt til å substituere produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier vises det til produktkontrolloven § 3a.
Sjette ledd unntar det ytre miljø ved landanleggene fra bestemmelsens virkeområde. På dette området anses bestemmelsen som unødvendig, og selv om det ikke nødvendigvis er motstrid mellom denne bestemmelsen og det som ellers ville følge av forurensningsregelverket, har man villet unngå eventuell tvil om dette ved å unnta det ytre miljø fra bestemmelsens virkeområde.
For ytterligere utdyping av kravene til risikoreduksjon vises det til utfyllende forskrifter, hovedsakelig styringsforskriften.

Equinor – Visund – teknisk sikkerhet og risikostyring

Publisert: 20. januar 2022

Avvik

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

Equinor - Veslefrikk - barrierer og styring av vedlikehold

Publisert: 8. februar 2021

Avvik

Equinor – Gullfaks B - helhetlig risiko- og barrierestyring, og robust drift og vedlikehold

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Equinor og Transocean - Songa Equinox - Trykkbalanserte boreoperasjoner

Publisert: 1. oktober 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

AS Norske Shell - Draugen - Barrierestyring

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Norske Shell – Draugen - teknisk sikkerhet og overflatebeskyttelse

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Permanent plugging av brønner

Publisert: 13. februar 2018

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Pålegg til Eni - Goliat FPSO - Elektrisk anlegg

Publisert: 6. november 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Statoil - Statfjord C - Styring av arbeidsmiljø

Publisert: 29. desember 2015

Avvik

BP - Skarv FPSO - Risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 10. november 2015

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Statoil og Maersk Drilling Norge AS - Maersk Gallant - Boreoperasjoner

Publisert: 19. juni 2015

Avvik

Statoil - Åsgard A - Barrierer

Publisert: 16. juni 2015

Avvik

Statoil - Aasta Hansteen - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 12. juni 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 5. mai 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Barrierestyring

Publisert: 3. mars 2015

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Total - Martin Linge - Prosjektering av produksjonsinnretning

Publisert: 4. november 2014

Avvik

Statoil - Statfjord C - Barrierestyring

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. mai 2014

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk 2/7 S - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 28. april 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2014

Avvik