Statfjord C ligger i den nordlige delen av Statfjordfeltet og kom i produksjon i 1985. Satellittene Statfjord Nord, Statfjord Øst og Sygna er koblet opp mot Statfjord C. I 2014 fikk Statoil samtykke til forlenget drift av Statfjord C fram til august 2026.

Målet med tilsynet var å følge opp Statoils styring av arbeidsmiljø på Statfjord C og se på gjennomføringen av tiltak for egne ansatte og entreprenøransatte. Aktiviteten omhandlet også avvikshåndtering og endringsstyring, samt tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i slike prosesser.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Støy
  • Kjemisk eksponering

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til

  • Passiv røyking
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Statoil har fått frist til 29.1.2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.