Ptil førte i perioden fra 7. til 14. juni 2018 tilsyn med Equinors håndtering innenfor materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr og stillas/tilkomstteknikk på Kristinfeltet. Vi har også vurdert Equinors og entreprenørers praksis for regelmessig arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging av arbeidsmiljørisiko, spesielt ISO-personell, forpleiningspersonell og prosessoperatører.

Mål

Målet for aktiviteten innen logistikk og arbeid i høyden var å:

 • Føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, løfteoperasjoner og teknisk tilstand løfteutstyr på Kristin
 • Følge opp at Equinors styring av vedlikehold av løfteutstyr og stillasmateriell er i henhold til selskapets og myndighetenes krav innen tilsynsområdet
 • Følge opp oppgaver som utføres av stillasbransjen, samt tilkomstteknikk og arbeid i høyden.

Målet for arbeidsmiljø var å:

 • Vurdere om Equinor og entreprenører sine styringssystemer og praksis for regelmessig arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging av arbeidsmiljørisiko er i samsvar med krav i regelverket
 • Følge opp at Equinor, i samarbeid med entreprenører, sikrer at rammebetingelser som legges i kontrakt ikke får negative HMS-konsekvenser
 • Vurdere hvordan Equinor og entreprenører tilrettelegger for reell arbeidstakermedvirkning.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverkskrav innenfor følgende områder:

 • Oppfølging av funn etter kontroll utført av sakkyndig virksomhet for løfteutstyr
 • Samsvarsmåling av offshorekranene og styringssystem for sikker bruk av løfteutstyr
 • Løfteutstyr og lasteområder
 • Stillas
 • Tilkomstteknikk
 • Kartlegging av arbeidsbelastning og vurdering av risiko for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
 • Støy og vibrasjoner
 • Styring av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Samarbeid mellom bedriftshelsetjenester

Det ble videre observert forbedringspunkt innenfor følgende områder:

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse for reparasjoner og vedlikehold av løfteutstyr
 • Løst løfteutstyr
 • Lastedekk
 • Merking av lastedekk
 • Sikkerhetsmerking

Vi har bedt Equinor innen 31. oktober 2018 redegjøre for oss hvordan de vil håndtere de avvikene som identifisert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert.