Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Statoil i samarbeid med HHI/Technip og andre involverte etterlever kravene i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til brannskille i boligkvarteret.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til passiv brannbeskyttelse.

Statoil har fått frist til 19.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.