Kapittel I: Innledende bestemmelser

§ 2 Virkeområde

Brønnintervensjonsfartøy - hvilket regelverk gjelder?

Regelverksanvendelse for innretninger som skal fra byggeverft til felt

§ 3 Anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs

Anvendelse av forskrifter om helse, miljø og sikkerhet (HMS-regelverket) på flyttbare innretninger - bruk av maritimt regelverk, normer

Hva er flerbruksenheter - hvilket regelverk gjelder?

Hva forstås med prosessutstyr i denne bestemmelsen? Hvilket regelverk gjelder?

Ikrafttredelse av sjøfartsdirektoratets forskrifter

§ 6 Definisjoner

Entring av sikkerhetssone med flotell 

§ 7 Ansvar etter denne forskriften

Krava til regelverkskompetanse

Kapittel II: Grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet

§ 11 Prinsipper for risikoreduksjon

Om uakseptabel bruk av beregninger av risiko for å avvike fra krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

§ 12 Organisasjon og kompetanse

Krava til regelverkskompetanse

§ 14 Bruk av norsk språk

Norsk språk når mange utlendinger om bord?

Norsk språk også for kortere oppdrag når arbeidsspråket er engelsk?

Kapittel III: Styring av virksomheten

§ 18 Kvalifisering og oppfølging av andre deltakere

Krava til regelverkskompetanse

Kapittel V: Materiale og opplysninger

§ 23 Generelle krav til materiale og opplysninger

Bruken av eldre tekniske krav

§ 24 Bruk av anerkjente normer

Søke unntak fra veiledninger?

Hva med revisjoner av NORSOK-standarder før oppdatering av regelverket?

§ 25 Søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs

SUT og søknader om unntak - operatør eller entreprenør?

Kapittel VI: Særregler etter arbeidsmiljøloven til havs

§ 34 Felles arbeidsmiljøutvalg

Skal det opprettes lokale amu for driftsenheter?

Kan bedriften kreve stedfortreder brukt i k-amu?

§ 35 Det ansvarlige verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

Har hovedverneombudet rett til å stanse arbeid?

§ 37 Den alminnelige arbeidstiden

Arbeidstid ved kombinasjon av landarbeid og offshorearbeid

Arbeidstid, skiftordning og døgnet

Kursing av ansatte og retten til fritid

Arbeidstid, overtid, utreise - noen eksempler

Arbeid på land, så utreise, så arbeid offshore - regulering av samlet arbeidstid?

HMS-koordinatorers førstehjelpskurs - vanlig arbeidstid? Overtid? Har koordinatorer ledende stillinger?

Arbeid både som innleid og som fast ansatt - hvordan regnes årsverket?

Hvordan beregner vi overtiden?

§ 39 Arbeidsfrie perioder

Kan en arbeide på land i fritiden mellom to oppholdsperioder?

Arbeidstid, overtid, utreise - noen eksempler

Utkalling i friperioden - for lite hviletid?

Kan sykmelding mellom oppholdsperioder regnes som fritid?

Sykmeldt i planlagt avspaseringsperiode - fritid eller arbeid etter tredelsregelen?

Er en disponibel periode å anse som arbeidstid? Hva med sykmelding I perioden? Hva da med fritid etter tredelsregelen?

Når starter og slutter oppholdsperioden? Når starter fritiden? Når er det transitt?

§ 41 Overtid

Arbeidstid, overtid, utreise - noen eksempler

Når er ventetid å anse som overtid?

Hvor lang kan ventetiden være uten at det betales overtid?

Er det i strid med overtidsreglene å holde HMS-møter etter ordinær arbeidstid?

Hvordan beregner vi overtiden ?

Hvordan forstå "En periode på 52 uker"?

Overtidsberegning med arbeid til havs og på land

§ 42 Oppholdsperioder

Metningsperioder for dykkere

Personell for utføring av bemannede undervannsoperasjoner

Dekomprimering og oppholdsperioden

What about people working on vessels?

Forlengelse av oppholdsperioden ved tåke o.L. - meldeplikt? Arbeidsnekt?

Forlenget oppholdsperiode for å opparbeide fritid?

Oppholdsperiode for dykkerpersonell

§ 43 Nattarbeid

Avklaring om arbeid i tidsrommet 0300-0700 for personell som har ordinær arbeidstid fra 0700 til 1900

Kapittel VIII: Etablering av sikkerhetssoner til havs

§ 52 Etablering av sikkerhetsoner

Etablering av sikkerhetssoner

Kapittel IX: Avsluttende bestemmelser

§ 70 Unntak

Søke unntak fra veiledninger?

SUT og søknader om unntak - operatør eller entreprenør?

Prinsipper for håndtering av avvik fra HMS-forskriftene