Spørsmål

Har hovedverneombud (HVO/KHVO) rett til å stanse arbeid i henhold til rammeforskriften § 35?

Svar

Det går fram av bakgrunnen for særregelen for petroleumsvirksomhet om stansingsrett at den var ment som en presiserende regel i forhold til arbeidsmiljøloven § 6-3 om verneombudets rett til å stanse farlig arbeid. Denne presiseringen er videreført i rammeforskriften § 35.

Dette er noe en har sett behov for fordi konsekvensene ved en feilaktig utøvelse av stansingsretten offshore kan bli svært store. I den grad den generelle forskriften om verneombud og arbeidsmiljøutvalg skulle stå i motstrid til rammeforskriften, vil de spesielle reglene i rammeforskriften normalt gå foran.

Presiseringen i rammeforskriften § 35 sier noe om hvordan stansingsretten skal utøves for å sikre at stansingen skjer på en forsvarlig måte. En del av presiseringen er at det "ansvarlige verneombudet" skal framsette kravet om stansing. Spørsmålet er da hva som menes med det "ansvarlige verneombudet". For tilfeller som hører hjemme i et avgrenset verneområde, vil det være det områdeansvarlige verneombudet som er ment.

Det vil kunne oppstå problemer eller faremomenter som ikke hører hjemme i et spesielt verneområde, men som berører flere eller alle. I slike tilfeller vil det kunne være naturlig å anse hovedverneombudet som det ansvarlige verneombudet. Bortsett fra slike tilfeller vil altså stansingskravet normalt måtte gå gjennom det områdeansvarlige verneombudet.

Dette utelukker likevel ikke at HVO vil kunne gripe inn i helt akutte situasjoner der det er overhengende fare for liv og helse, og der det ikke er mulighet for å gå fram på normal måte. I slike tilfeller vil også den enkelte arbeidstakeren kunne avbryte sitt arbeid, jamfør arbeidsmiljøloven § 2-3 om arbeidstakers medvirkningsplikt. Dette vil også følge av alminnelige nødrettsprinsipper.