Veiledningen til § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs sier blant annet at

"Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling."

Vi får av og til spørsmål om hvor grensen går mellom det ansvar innehaver av SUT (heretter kalt ”reder”) har for innretning med SUT og operatørens ansvar når han leier en slik innretning. Herunder kommer også spørsmålet om hvem som skal søke om unntak.

Reder har ansvar for å vedlikeholde SUT-en, det vil si at han er ansvarlig for at alt det som SUT-en omfatter, er i samsvar med regelverket. Dette er et forhold mellom reder og Petroleumstilsynet, som utsteder av SUT.

Operatøren har blant annet ansvar for å etterleve egne planer for aktiviteten samt for lokasjonsspesifikke forhold. Han har også ansvar for å vurdere innretningens egnethet for bruk. I tillegg har han påseansvar overfor reder. Reders og operatørs plikter inkludert påseplikten er beskrevet i ”Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen”.

Hvis det er aktuelt å søke om unntak innenfor de områder som SUT-en omfatter, vil det være reders ansvar.  

Hvis operatøren tar utstyr om bord, er det han som har ansvaret for at dette er i overensstemmelse med regelverket, og som eventuelt må søke om unntak hvis det er avvik fra regelverket.

Som nevnt er det reder som er ansvarlig for å søke om unntak når det gjelder de områder SUT-en omfatter. Det forutsettes imidlertid tett dialog mellom reder og operatør; alle unntak reder søker om, må operatøren få informasjon om og kunne uttale seg om. Tilsvarende må alle unntak som operatøren søker om, avklares med reder, hvis unntaket kan berøre HMS-forhold på innretningen.

Noen innretninger har om bord utstyr som er eid av tredjepart. Spørsmålet er hvem som er ansvarlig for vedlikehold av dette utstyret, og som eventuelt skal søke om unntak hvis dette utstyrets tekniske tilstand ikke er i overensstemmelse med regelverket.

Er det reder som har tatt om bord tredjeparts utstyr, vil det være inkludert i SUT-en hvis utstyret er tenkt plassert permanent på innretningen. Det vil da være reder som har ansvaret for utstyret, og som dermed har ansvaret for å søke om eventuelle unntak. Reder vil også være ansvarlig for eget innleid utstyr som ikke skal være permanent plassert om bord. Er tredjeparts utstyr tatt om bord av operatør, er det operatøren som har ansvaret for vedlikehold av utstyret, og som må søke om eventuelle unntak.

Hvis operatøren vil ta om bord utstyr, enten eget eller tredjeparts utstyr, bør dette avklares med reder da det kan være forhold ved utstyret som kan ha betydning for HMS-nivået om bord.

Vi viser for øvrig til ”Anbefalte retningslinjer …..” ovenfor, som i vedleggene viser flytskjema for behandling av avvik for flyttbare boreinnretninger som har SUT.