Spørsmål

Det hadde vært fint om dere kunne avklare følgende.

Case:

Planlagt nedstenging av en ut av flere kompressorer som er i drift, etter oppsatt vedlikeholdsprogram. Tidsestimat for jobben er «noen dager». Følgene av dette er redusert gasseksport. Arbeidet foregår på dagtid og med bruk av overtid (0700- 2300).

Etter noen dager ut i arbeidsløpet ønskes det at deler av fagpersonellet på dagskift starter kl. 0300 for å sikre fremdrift, dvs. såkalt planlagt utkall. Er dette nattarbeid som skal behandles på ordinært vis, eller kan dette betraktes som «overtid i forkant av dagskift" (altså 16 timers dag fra  0300 til 1900) som ikke kommer under kravet om nattarbeidssøknad?

Hvordan skal vi tolke arbeid som er ”nødvendig for å opprettholde produksjonen” etter tredje ledd bokstav a?

Hva er kriteriene for «nødvendig for å opprettholde produksjonen»? Må det være akutte hendelser? Kommer planlagte case ovenfor inn under «nødvendig for å opprettholde produksjonen»?

Svar

Rammeforskriften § 43 om nattarbeid sier følgende i andre og tredje ledd:

«Arbeid mellom kl. 23.00 og kl. 06.00 eller mellom kl. 00.00 og kl. 07.00 er nattarbeid.

Nattarbeid er tillatt når:

  1. Det er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner
  2. Helse -, miljø- og sikkerhetsrisikoen reduseres dersom arbeidet utføres om natten
  3. Driften på innretningen er stengt og arbeidet ikke innebærer en særlig risiko

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før det iverksettes.»

aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid står følgende i fjerde ledd:

«Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile.»

Det er ikke noe forbud mot overtid, men overtid er bare tillatt, på samme måte som «ordinært» nattarbeid/nattskift, hvis minimum ett av kriteriene i rammeforskriften § 43 er oppfylt. Da er det i orden at man kalles ut kl. 0300 for å arbeide overtid frem til kl. 0700 og så arbeider dagskift frem til kl. 1900 (16 timer til sammen), dvs. «overtid i forkant av dagskift». I tillegg skal betingelsene for å benytte overtid være oppfylt, jf. rammeforskriften § 41 om overtid.

Hviletidsbestemmelsene må overholdes, jf. rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder, andre ledd:

«Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av ett døgn. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. Den arbeidsfrie perioden kan reduseres til 8 timer dersom arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.»

Når det gjelder § 43 tredje ledd bokstav a, «nødvendig for å opprettholde produksjonen», vil det normalt bare være aktuelt for akutte situasjoner, ikke planlagt vedlikehold slik som her. I sjette avsnitt i veiledningen til aktivitetsforskriften § 33 står det: «Kravet om å utføre mest mulig arbeid på dagtid som nevnt i fjerde ledd, innebærer blant annet at nattarbeid begrenses til oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig virksomhet.» Slike aktiviteter kan være vedlikeholdsaktiviteter som er nødvendige for å gjenopprette fysiske barrierer.

I veiledningen til rammeforskriften § 43 fremgår det at nattarbeid også omfatter nødvendige støttefunksjoner:

"Støttefunksjoner kan være mari­time operasjoner som er nødvendige for å sikre innretningen, nødvendige løfteoperasjoner og forpleiningstjenester og reparasjon av utstyr som er nødvendig for å gjenopprette driften, og som kan gjennomføres umiddelbart med tilgjengelig utstyr og personell."

Dette innebærer at alt forebyggende og korrigerende vedlikehold som ikke har til hensikt å gjenopprette HMS-kritiske funksjoner, jf. aktivitetsforskriften § 46 om klassifisering, skal planlegges utført på dagtid.