Spørsmål

Vi har en diskusjon internt i selskapet om hvorvidt vår på-periode i vår disponibelplan er å anse som "perioder der en etter planer skulle ha arbeidet" i tolkningen ”29/6/2005 Kan sykmelding mellom oppholdsperioder regnes som fritid?”. Vi arbeider etter en tre-tre-disponibelplan (tre uker disponibel og tre uker fri).

Svar

Når en har en tre-tre-disponibelplan med en periode på tre uker hvor en er disponibel, så betyr dette vanligvis at en i denne perioden skal være tilgjengelig for å reise offshore. En aktuell oppholdsperiode i denne perioden må imidlertid holde seg innenfor regelverkets rammer, dvs. at den enkelte oppholdsperioden ikke skal være lenger enn 14 dager, jamfør rammeforskriften (rf) § 42.

Det er ikke adgang til å ha en oppholdsperiode tilsvarende lengden på disponibelperioden dersom disponibelperioden er over 14 dager (se imidlertid reglene for forlengelse av oppholdsperiode i rf § 42 andre og tredje ledd).

 

Når en starter på en disponibel periode, vil en ofte ikke vite hvor mye en kommer til å arbeide. Dersom en blir sykmeldt i disponibelperioden, synes det derfor ikke naturlig å anse hele disponibelperioden som arbeidstid etter rf § 37, men kun den delen av disponibelperioden hvor en har arbeidet, eller hvor det er konkrete planer om arbeid i disponibelperioden.

I telefonsamtalen i forbindelse med e-postspørsmålet ovenfor ble det stilt spørsmål om et tilfelle der en var sykmeldt i sin opprinnelige oppholdsperiode. Måtte en da ha en friperiode på en tredel av den planlagte oppholdsperioden en var sykemeldt fra, før en kunne reise ut og begynne på en ny oppholdsperiode?

Reglene om friperiode er fastsatt for å sikre minimum hvile mellom oppholdsperiodene. Når en ikke har hatt en oppholdsperiode som følge av sykmelding, så er det heller ikke det samme behovet for hvile. Rammeforskriften § 39 må derfor forstås slik at kravet om fritid mellom to oppholdsperioder bare kommer til anvendelse dersom en faktisk har hatt en oppholdsperiode.

Det vil altså ikke være krav om en tredels fri før utreise etter at en har vært sykmeldt i en oppholdsperiode. Dersom en blir sykemeldt i oppholdsperioden, må lengden på minimums friperiode regnes ut fra den faktiske oppholdsperioden og ikke hele den planlagte oppholdsperioden.