Spørsmål

Dette gjelder en ansatt som i går hadde vært offshore i 21 dager, men som ikke kom seg til land på grunn av tåke.

Skal dette meldes til Petroleumstilsynet når perioden overstiger 21 dager, eller er det 28 dager? Hvordan skal det helst meldes i så fall?

På grunn av tåken er det umulig å bringe ut en erstatter for denne personen. Kan personen som ble sittende igjen, nekte å arbeide når perioden overstiger 21 dager?

Svar

Ifølge rammeforskriften § 42 skal oppholdsperioden ikke overskride 14 døgn. Partene kan forlenge oppholdsperioden med ytterligere 7 døgn ifølge rammeforskriften § 42 andre ledd. Forlengelse ut over 21 døgn må godkjennes av oss.

Dersom tåke gjør det umulig å komme til og fra innretningen, kreves det ikke godkjennelse fra oss for å forlenge oppholdsperioden. I slike situasjoner er det en umulighet å komme til og fra innretningen, og derfor vil en godkjennelse eller nektelse av godkjennelse av oppholdsperioden være uten betydning.

Det vi i slike situasjoner har sagt til selskapene, er at de ved tåke og lignende situasjoner ikke behøver å søke om forlengelse, men at de kan (det er ikke noe krav om dette) informere oss om hvem som får forlenget oppholdsperioden som følge av tåke og lignende. En slik informasjon er til hjelp ved senere forespørsler, revisjoner og så videre.

Det personellet som er på innretningen til enhver tid, må også kunne arbeide på innretningen på normal måte. Dette må også være tilfelle i situasjoner med tåke og lignende. I slike situasjoner vil det personellet som skulle ha reist hjem, være forhindret fra dette. Imidlertid vil også det personellet som skulle ha avløst de som skulle ha reist hjem, være forhindret fra å komme ut på innretningen. Aktiviteten ville således ha stoppet opp nokså fort dersom de som til enhver tid var på innretningen, ikke kunne utføre arbeidet.

Ovennevnte vurdering får anvendelse ved kortere situasjoner med tåke og lignende. Dersom tåkesituasjonen blir svært langvarig, kan det bli behov for å vurdere andre alternative transportmuligheter. I situasjoner hvor oppholdet på innretningen blir svært langvarig, kan en også komme til et punkt hvor det blir uforsvarlig å fortsette aktiviteten med den eksisterende arbeidsstyrken.