Spørsmål

Jeg har to spørsmål vedrørende rammeforskriften § 41, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid. 

Problemstillingen er om det vil være i strid med vilkårene for bruk av overtid å gjennomføre HMS-møter på sokkelen etter ordinær arbeidstid (0700 til 1900, altså 12 timer) når slike møter avholdes fast ca. én gang per oppholdsperiode, jf. forbudet mot overtidstidsarbeid som "fast ordning". Samme spørsmål oppstår med hensyn til sykepleiere som underviser i førstehjelp i forbindelse med HMS-møtene.

Svar

Etter arbeidsmiljøloven (aml) § 3-2 om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten første ledd bokstav a skal arbeidsgiver "sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig".

Et ledd i å oppfylle dette kravet, er å avholde HMS-møter. I tidligere forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten av 8.3.1995 fremgikk det av § 23 andre ledd at "Regelmessige møter der forhold vedrørende ulykkes- og helsefare tas opp, skal avholdes minst en gang i hver oppholdsperiode. Møtene skal vektlegge forebyggende aspekter knyttet til arbeidsmiljøet".

Denne forskriften er opphevd, og en har ikke et like detaljert krav i det nåværende regelverket, men hensikten og nødvendigheten av møtene er fortsatt den samme.

Slike HMS-møter bør i størst mulig utstrekning avholdes i den alminnelige arbeidstiden. I den grad det ikke lar seg gjøre å få avholdt disse møtene i den alminnelige arbeidstiden, må de kunne avholdes utenom den alminnelige arbeidstiden, da det er av stor viktighet at disse møtene avholdes.

Den omstendighet at møtene avholdes fast én gang per oppholdsperiode, medfører imidlertid ikke at dette blir å anse som overtid i strid med aml § 10-6 om overtid.