Hvilket regelverk som gjelder for brønnintervensjonsfartøy, vil avhenge av om enheten må anses som innretning eller fartøy ut fra regelverket for petroleumsvirksomheten. Dette avhenger av den aktiviteten enheten skal drive med.

I veiledningen til rammeforskriften § 2 gis det informasjon om dette under "Petroleumsvirksomhet til havs". Her framgår det blant annet at aktiviteter som enkle pumpeaktiviteter uten brønnstyring, installasjon eller demontering på sikrede og forlatte brønner samt vedlikeholdsarbeid på brønnrammer eller brønnhoder uten penetrering av brønnens barrierer, regnes som aktivitet som utføres fra fartøy. Det vises også til merknaden til petroleumsloven § 1-6 der det er nærmere omtalt hva som regnes som fartøy og innretning.

I merknadene sies det blant annet at dersom en flyttbar enhet driver sentrale petroleumsaktiviteter eller på annen måte er i direkte kontakt med brønn- eller prosesseringsanlegg, for eksempel driver brønnstimulering, slambehandling, vanninjeksjon eller benytter utstyr som knyttes direkte til en brønn, anses den som eninnretning.

Se også veiledningen til rammeforskriften § 3, det under "Om begrepene fartøy og innretning".

For innretninger gjelder regelverket for petroleumsvirksomheten, deriblant bestemmelsene i innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Det kan imidlertid framgå klart av sammenhengen at et krav ikke er aktuelt, for eksempel fordi det bare kan gjelde boreinnretninger (f. eks. innretningsforskriften kapittel VIII om bore- og brønnsystemer).

For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, er det i rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs åpnet for at en kan velge å bruke relevante tekniske krav i maritimt regelverk i stedet for tekniske krav i regelverket for petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften), innenfor de rammene § 3 oppstiller.

For fartøy som sådan får ikke regelverket for petroleumsvirksomheten anvendelse. Her gjelder flaggstatsregelverket. I den grad fartøyet utfører "petroleumsaktivitet", for eksempel aktivitet som nevnt ovenfor (enkle pumpeaktiviteter etc.), gjelder regelverket for petroleumsvirksomheten på vanlig måte for denneaktiviteten. Det gjelder for eksempel kravet i aktivitetsforskriften § 90 om posisjonering.