Nyttig informasjon, så vi lar det ligge på nettet selv om noen av tilvisningene ikke er helt de samme i dag. Men merk at regelverket som trådte i kraft 1.1.2011, er en videreføring av regelverket fra 1.1.2002.

1. Innledning

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene for håndheving av sokkelregelverket på sikkerhets- og arbeidsmiljøområdet for flerbruksenheter (multi­serviceenheter) som opererer på norsk sokkel.

2. Hva er flerbruksenheter?

Flerbruksenheter er flyttbare innretninger eller fartøy som kan brukes til å utføre ulike typer aktiviteter hver for seg eller samtidig. Eksempler på slike aktiviteter er:

 • Brønnintervensjon
 • Pumpeaktiviteter
 • Brønnstimulering
 • Brønntesting
 • Prosessering eller lagring av produkter
 • Geologiske/geotekniske undersøkelser
 • Installering av havbunnsanlegg/-komponenter
 • Utskiftinger/vedlikehold av havbunnsanlegg
 • Verkstedlignende arbeid i form av ferdigstillelse av konstruksjons- eller modifikasjonsarbeider offshore
 • Løfteoperasjoner
 • Bemannede undervannsoperasjoner
 • Flotellvirksomhet

3. Hvilket regelverk gjelder?

3.1 Generelt

Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjelder for petroleums­virksomheten på norsk sokkel. Regelverkets anvendelse er avhengig av hvilken type aktivitet som utføres. Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven har imidlertid ikke sam­menfallende regler for når lovene gjelder.

Petroleumsloven gjelder for petroleumsvirksomhet, jf. petroleums­loven § 1-4 om virkeområde og § 1-6 om definisjoner. Dersom en flerbruksenhet blir ansett å være en innretning i petroleumslovens forstand (jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav d), gjelder petroleumsloven fullt ut for all aktivitet som utføres om bord i innretningen. Forsynings- eller hjelpefartøy anses ikke å være innretninger i petroleumslovens forstand, og petrole­umsloven gjelder bare for den funksjonen enhetene utfører i petroleums­virksomheten.

Arbeidsmiljøloven (oppdatering: nye aml) gjelder for petroleumsvirksomhet (jf. arbeidsmiljøloven § 2 om hva loven omfatter: oppdatering nye aml § 1-2, rammeforskriften § 2 om virkeområde med mer og petroleumsloven § 1-6 om definisjoner). Arbeidsmiljøloven gjelder imidlertid ikke for forsynings-, bered­skaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet. Dette regnes som sjøfart.

Arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholds­aktiviteter i petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak. Arbeidsmiljøloven gjelder imidlertid for bemannede undervannsopera­sjoner i petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler.

I hvilken utstrekning flerbruksenheter som skifter mellom ulike typer aktivitet vil være underlagt petroleumsloven og arbeidsmiljøloven, vil altså være avhengig av hvilken aktivitet enheten til enhver tid utfører.

3.2 Styringssystem

For de funksjonene som er petroleumsvirksomhet, forutsettes det at det er etablert styringssystem i henhold til styringsforskriften.

For en flerbruksenhet som på grunnlag av funksjonen den utfører på et gitt tidspunkt blir kategorisert som en innretning, kan den ansvarlige legge til grunn IMOs resolusjon A.741 International Safety Management Code (ISM-koden) for den delen av styrings­­systemet som er tilknyttet maritime driftsforhold, se veiledningen til rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten og §13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem.

4. Håndhevingspraksis

4.1 Grunnleggende prinsipper

Utgangspunktet for myndighetenes håndheving av det nye HMS-regelverket, er at aktivitet som var ansett som forsvarlig og som oppfylte regelverket for petroleumsvirk­somheten 31. desember 2001, også antas å være forsvarlig etter at det nye HMS-regel­verket trådte i kraft.

Det framgår som en forutsetning ved fastsettelsen av det nye HMS-regelverket at det ikke skulle foretas skjerpinger som krevde teknisk oppgradering av innretninger og fartøy, med mindre dette ble vurdert som særlig nødvendig på spesielle områder. Slike områder er konsekvensvurdert i den økonomisk/administrative konse­kvensanalysen som ligger til grunn for regelverket.

Enheter som allerede er bygget og har vært i bruk på norsk sokkel, skal derfor i utgangs­punktet ikke behøve gjøre tekniske oppgraderinger som direkte følge av endringer i HMS-regelverket. Flerbruksenheter må imidlertid forholde seg til kravene i de nye for­skriftene ved søknad om nytt samtykke, jf. rammeforskriften § 73 om ikrafttredelse og oppheving av forskrifter.

Petroleumsloven (§ 9-1 om sikkerhet) og arbeidsmiljøloven (§ 1 om målsetning: oppdatering nye aml § 1-1) har dessuten nedfelt en intensjon om at det skal skje en utvikling på sikkerhets- og arbeids­miljøområdet i takt med den teknologiske (og sosiale) utviklingen i samfunnet for øvrig.

Dersom en flerbruksenhet blir kategorisert som en innretning på grunnlag av den funk­sjonen den utfører på et gitt tidspunkt, vil sokkelregelverket gjelde fullt ut også for andre aktiviteter på innretningen, selv om disse aktivitetene i seg selv ikke anses som petrole­umsaktivitet. En flerbruksenhet som blir kategorisert som en innretning, er underlagt samme regelverk som flyttbare innretninger.

Dette innebærer at maritimt regelverk kan anvendes slik det fremgår av rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten.  Se nærmere om dette under fortolkningen om dette.

For flyttbare innretninger er dessuten deler av Sjøfartsdirektoratets forskrifter adoptert for maritime anlegg. Dette gjelder:

Dersom en flerbruksenhet utfører ulike aktiviteter samtidig, skal dette ikke medføre redusert sikkerhetsnivå for den enkelte aktivitet, jf. aktivitetsforskriften § 28 om samti­dige aktiviteter. Ved samtidige aktiviteter forutsettes det derfor at det er foretatt en sær­skilt vurdering for å dokumentere at dette ikke medfører ikke-akseptabel økning av risiko. I vurderingen av løsning skal det imidlertid i rimelig grad tas hensyn til at kon­septet skal tjene flere driftsformål på en praktisk måte.

4.2 Konkrete eksempler

4.2.1 Brønnintervensjon

Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjelder for hele inn­retningen, når den utfører aktiviteter knyttet til brønnstyring og brønn­intervensjoner.

4.2.2 Geotekniske undersøkelser

Ved virksomhet som omfatter grunn boring med prøvetaking og geoteknisk undersøk­else inntil 200 m under havbunnen (uten forventede forekomster av hydrokarboner). Petroleumsloven gjelder for bore- og prøvetakingsaktivitetene inkl. kompetanse for å gjennomføre disse, samt boreutrustning, posisjonering og sikringssystemer. Arbeids­miljøloven gjelder ikke.

4.2.3 Aktiviteter i form av ferdigstillelse, reparasjonsarbeider, vedlikeholdsarbeid m.m.

Det er presisert i veiledningen til rammeforskriften § 2 om virkeområde med mer at enkle pumpeaktiviteter uten brønnstyring, installasjon eller demontering på sikrede og forlatte brønner, samt vedlikeholdsarbeid på brønnrammer eller brønnhoder uten pene­trering av brønnens barrierer, regnes som aktiviteter utført fra fartøy.

Det vil si at petro­leumsloven med tilhørende forskrifter kun kommer til anvendelse for den funksjon far­tøyet utfører i petroleumsvirksomheten, jf. kapittel 3.1 i dette notatet. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke.

4.2.4 Bemannede undervannsoperasjoner

Petroleumsloven gjelder for bemannede undervannsoperasjoner. Ifølge veiledningen til aktivitetsforskriften § 93 om bemannede undervannsoperasjoner bør standarden NORSOK U-100N kapittel 4, 5.3, 8.1 og 8.5.2-8.5.10 brukes under utføring av beman­nede undervannsoperasjoner. Arbeidsmiljøloven gjelder for personellet som deltar i bemannede undervannsoperasjoner, og for de delene av fartøyet som er knyttet til disse aktivitetene.

4.2.5 Løfteoperasjoner

Løfteoperasjoner som gjennomføres fra et kranfartøy i tilknytning til petroleumsvirk­somhet vil omfattes av regelverket gitt i medhold av petroleumsloven. Det er kun funksjoner av betydning for selve løfteoperasjonen som omfattes av petroleumsloven med tilhørende forskrifter, dvs. bl.a. løftekapasitet og andre tekniske forhold ved kranen, operasjonelle forhold ved løfteoperasjonen, samt bevegelseskateristikker/posisjonering av kranfartøyet. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke.

4.2.6 Flotell

Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for hele innretningen og alle aktiviteter som utføres. Dette gjelder uavhengig av om flotellet er koplet til en annen innretning med gangbro eller ikke.

Dersom flerbruksenheten utfører en aktivitet som ikke reguleres av arbeidsmiljøloven, f.eks. løfteoperasjoner, vil enheten likevel anses som flotell dersom boligkvarteret om bord benyttes av arbeidstakere på en innretning som driver petroleumsvirksomhet (forutsatt at flotellaktiviteten utgjør en ikke ubetydelig del av enhetens aktivitet).