Spørsmål

Vi har et par spørsmål som vi håper dere kan hjelpe oss med!

  1. En del HMS-koordinatorer arrangerer førstehjelpsundervisning på kveldstid. Dette er arbeid som er planlagt langt frem i tid. Vil det være i strid med aml § 10-6 nr. 1? Hva er begrunnelsen?
  2. Dersom § 10-12 er oppfylt, vil § 10-6) ikke komme til anvendelse?

Vi lurer på om dere har uttalt dere om hvorvidt HMS-koordinator regnes for å være en ledende eller særlig selvstendig stilling, jf. aml § 10-12. Eventuelt, hvilken av kategoriene vil en HMS-koordinator komme inn under?

Svar

Til spørsmål 1:

Frivillig deltakelse på førstehjelpskurs som holdes i fritiden, behøver ikke registreres som arbeidstid for de som er deltakere på slike kurs. Av denne grunn kommer heller ikke bestemmelsene om verken den alminnelige arbeidstiden i rammeforskriften § 37 eller bestemmelsene om overtid i rammeforskriften § 41, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid  første ledd, til anvendelse for kursdeltagerne i slike tilfeller.

Ditt spørsmål gjelder ikke deltakerne, men hvordan det forholder seg med HMS-koordinatorer som arrangerer førstehjelpsundervisning på kveldstid. For disse vil situasjonen vanligvis være noe annerledes. Det er som oftest en del av HMS-koordinatorenes vanlige arbeid å arrangere visse typer kurs.

Av denne grunn må også den tiden HMS-koordinatorene bruker på å arrangere kurs, regnes som arbeidstid. For personell som ikke er unntatt fra arbeidstidsreglene, jamfør rammeforskriften § 37 og § 41, vil reglene om overtid komme til anvendelse for arbeid utover den alminnelige arbeidstiden.

Dette kan innebære at kurs som HMS-koordinatorer arrangerer utenfor den alminnelige arbeidstiden, blir å anse som overtid. Selv om dette er kurs som planlegges i lang tid i forveien, vil dette likevel være innenfor de tilfeller hvor arbeidsmiljøloven § 10-6 tillater bruk av overtid.

Et slikt kurs medfører ikke at overtid blir en fast ordning. Det gjennomføres for å dekke et tidsavgrenset behov. Dersom det er ønskelig å unngå overtid, kan et alternativ være å forskyve arbeidstiden den dagen kurset skal holdes, slik at skiftet denne dagen starter noe senere enn det som er vanlig. 

Til spørsmål 2:

Når det gjelder hvem som anses å ha en ledende eller særlig uavhengig stilling ifølge arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd, fremgår det ikke direkte av bestemmelsen hvilke stillingskategorier dette er. Hvem som anses å ha en ledende eller særlig uavhengig stilling, avgjøres ikke ut fra hvilken stillingstittel en har, men ut fra stillingens innhold. Når det gjelder hvem som har en ledende eller særlig uavhengig stilling, fremgår det meste av veiledningen til rammeforskriften § 37.