Spørsmål

Da vi sitter som tillitsmenn på klubbkontoret og signerer på søknader om utvidet overtid fra 200 til 300 timer, trenger vi en fortolkning av hva som regnes som overtid til havs.

Vi har ansatte operatører som i gitte tilfeller står ut over ordinær tur på 14 dager, alt fra én dag opp til en uke. De dagene de står ut over ordinær tur, blir betalt som overtid etter tariff, da for 12 timer per dag.

Da er spørsmålet om disse timene skal regnes inn i overtidskvoten som den enkelte opparbeider seg gjennom året ved å jobbe ut over 12 timers ordinær dag (inntil 16 timer). De ekstra dagene som blir arbeidet ut over ordinær tur, blir som regel ikke avspasert da de fleste er i fast offshorerotasjon og reiser ut som planlagt på neste tur.

Svar

Rammene for overtidsarbeid i petroleumsvirksomheten til havs framgår av rammeforskriften § 41 om overtid. De grensene eller ”kvotene” som står der, gjelder overtid i lovens forstand.

Arbeid ut over 14 dager er ikke nødvendigvis overtid i lovens forstand.

Overtid i lovens forstand er den tiden som arbeides ut over maksimalt tillatt alminnelig arbeidstid til havs. Hva som er maksimalt tillatt alminnelig arbeidstid til havs, framgår av rammeforskriften § 37 om den alminnelige arbeidstiden.

Overtid er altså tid som arbeides ut over 12 timer per dag, eller ut over det maksimale årstimetallet for alminnelig arbeidstid, dvs. 1877 timer (36 timer x 52,14 uker).

Partene kan avtale lavere grenser for hva som skal regnes som overtid i tariffmessig forstand, men dette vil ikke være avgjørende for beregning av hva som er overtid i lovens forstand.