Spørsmål

Vi har behov for avklaringer når det gjelder arbeidsforhold der arbeidstiden reguleres både av rammeforskriften og arbeidsmiljøloven. Spørsmålene våre er som følger:

1. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved sporadisk eller periodevis offshorearbeid

I henhold til arbeidsmiljøloven er ukentlig arbeidstid 40 timer som kan gjennomsnittsberegnes over en periode på ett år. Ukentlig arbeidstid offshore er 36 timer i snitt over ett år.

Hvordan beregner man riktig snitt/årstimetall når arbeidstaker arbeider både på land og offshore for samme arbeidsgiver?

2. Full offshorerotasjon og sporadisk landarbeid

Kan en arbeidstaker som går full offshorerotasjon med 36 timer i snitt på ett år, pålegges å jobbe på land i tillegg? Hvilke rammer gjelder?

3. Rammer for ukentlig arbeid ved kombinasjon av offshore- og landarbeid

Skal arbeidstid offshore inngå i beregningen av maks arbeidstid pr. sjudagersperiode i henhold til arbeidsmiljøloven? Eks.: Dersom man arbeider tolvtimersdager offshore mandag, tirsdag og onsdag, kan man da maks arbeide fire timer på land resten uken?

4. Overtid ved kombinasjon av offshore og landarbeid

Vil arbeid utover 40 timer sammenlagt i løpet av sju dager være overtid i henhold til arbeidsmiljøloven

Svar

Dere ber om avklaringer når det gjelder arbeidsforhold der arbeidstiden reguleres både av arbeidsmiljøloven og forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Spørsmålene i henvendelsen fra dere blir besvart samlet i det følgende. Forutsetningen for svaret er at arbeid som utføres på land reguleres av arbeidsmiljøloven, mens arbeid offshore reguleres av rammeforskriften, som gjør en rekke unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid.

En kombinasjon av arbeid offshore og landarbeid innebærer noen praktiske utfordringer knyttet til anvendelse av arbeidstidsbestemmelsene som ikke er uttrykkelig løst i gjeldende regelverk. Verken arbeidsmiljøloven eller rammeforskriften gir eksakte svar på hvilke regler for arbeidstid som gjelder i tilfeller der en arbeidstaker arbeider på land og offshore for samme arbeidsgiver.

Et generelt svar på henvendelsen er at det må føres to oversikter over arbeidstiden, henholdsvis en oversikt for landarbeid i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og en oversikt for offshorearbeid etter rammeforskriftens bestemmelser i kapittel VI om særregler etter arbeidsmiljøloven til havs. Prinsippet om at det må føres to oversikter gjelder både ved beregning av samlet arbeidstid og overtid. 

I et arbeidsforhold hvor arbeid offshore kombineres med arbeid på land, eller omvendt, har arbeidsgiver en plikt til å sørge for at arbeidstidsordningen som benyttes er forsvarlig. Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 10-2 gjelder på begge områdene:

Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne‚Äč ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

Uavhengig av hvilke bestemmelser etter hvilke regelsett som kommer til anvendelse plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstidsordningen samlet sett er forsvarlig. De konkrete bestemmelsene må ses i sammenheng med kravet til forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstidsordningen må ses i sammenheng med risiko for øvrig i arbeidet. For å oppfylle kravet, må det foretas en kartlegging og vurdering av aktuelle risikofaktorer som innvirker på hverandre. Både vurdert etter arbeidsmiljøloven og rammeforskriften må det i forsvarlighetsvurderingen av en slik veksling mellom offshore- og landarbeid ses hen til den samlede arbeidstid og total arbeidstidsbelastning. 

For arbeid offshore gjelder en øvre grense for ordinær arbeidstid på 1877 timer i løpet av et år, jf. rammeforskriften § 37. Er denne rammen benyttet fullt ut, kan en som utgangspunkt ikke pålegge ytterligere arbeid, verken offshore eller på land. Her kan det likevel være snakk om lovlig overtid, som kommer i tillegg til den ordinære arbeidstiden. Vi viser for øvrig til bestemmelsen i rammeforskriften § 39 tredje ledd om arbeidsfri periode mellom oppholdsperiodene («tredjedelsregelen») som stiller krav til avspasering tilsvarende 1/3 foregående arbeidsperiode før det igjen er anledning til å arbeide offshore. Dette innebærer at i denne perioden kan det heller ikke arbeides på land uten at hvileperioden må startes på nytt.

Oppsummert:

Arbeid som utføres på land reguleres av arbeidsmiljøloven, mens arbeid offshore reguleres av rammeforskriften. Arbeidstidsregelverket for arbeid på land og offshore er som nevnt ikke harmonisert. I arbeidsforhold hvor arbeid offshore og på land kombineres, skal det alltid føres to separate oversikter over arbeidstiden, henholdsvis en for land- og en for offshorearbeidstid. Hvordan dette skal ordnes i praksis er for en stor del av arbeidstakerne regulert i tariffavtaler. Uansett vil forsvarlighetskravet i arbeidsmiljøloven § 10-2 komme til anvendelse hvis den totale arbeidsbelastningen blir for stor. Bestemmelsen i § 10-2 er derfor en viktig sikkerhetsbestemmelse sammen med det generelle kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø.