Spørsmål

Skal det opprettes lokale AMU for driftsenheter?

Svar

Forskrift om verneombud og arbeidsutvalg har ikke krav om at det skal opprettes lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) for driftsenheter, men krav om at det kan gjøres. Se denne forskriften § 7 om flere utvalg i samme virksomhet nummer 1.  

Nummer 1 lyder som følger:

"I virksomheter med flere adskilte driftsenheter, kan arbeidsmiljøutvalget vedta at det skal velges lokale arbeidsmiljøutvalg for hver driftsenhet. Arbeidsmiljøutvalget for hele virksomheten fastsetter arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for det lokale arbeidsmiljøutvalg. For øvrig gjelder forskriftenes regler om arbeidsmiljøutvalg."

Krav om oppretting av arbeidsmiljøvalg går fram arbeidsmiljøloven § 23 om arbeidsmiljøutvalg, særlig nummer 1. Oppdatering: § 7-1 nummer 1 i ny arbeidsmiljølov.

Nummer 1 lyder som følger:

"I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepersonalet er representert.

Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det.

Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg."

Det skal altså opprettes arbeidsmiljøutvalg ved virksomheter som nevnt ovenfor. I henhold til forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 7 om flere utvalg i samme virksomhet, jamfør ovenfor, kan arbeidsmiljøutvalget i virksomheter med flere atskilte driftsenheter vedta at det skal velges lokale arbeidsmiljøutvalg for hver driftsenhet. Arbeidsmiljøutvalget kan også opprette underutvalg.

Et eventuelt AMU for en driftsenhet vil ha samme forholdet til de koordinerende arbeidsmiljøutvalgene for felt (K-AMU) som det arbeidsmiljøutvalget i selve virksomheten har. K-AMU er overordnet AMU i virksomheten (og eventuelle underliggende AMU) i saker som faller inn under K-AMUs virkeområde.

Se også aktivitetsforskriften § 4 om koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger og rammeforskriften § 34 om felles arbeidsmiljøutvalg. Her finner du også lenker til verneombudforskriften og arbeidsmiljøloven.