Spørsmål

Dersom en person er innleid til en bedrift og to måneder etterpå blir fast ansatt i denne bedriften, regnes ikke da vikarturene som timer under årsverket for den bedriften en både har vært innleid til og blitt ansatt i?

Når en skal avregne et årstimeverk, regner en da fra en begynner og ett år frem i tid eller frem til årsskiftet?

Dersom det ikke finnes tariffavtale i bedriften, har bedriften da anledning til å avtale egne arbeidstidsordninger utover arbeidstidsreglene i petroleumsregelverket? (Kan de bruke gjennomsnittsberegning?)

Svar

Rammeforskriften § 37 inneholder årlige grenser for den alminnelige arbeidstiden. Denne grensen gjelder for det arbeidet den enkelte arbeidstakeren utfører av arbeid for en arbeidsgiver. Arbeid som utføres for en arbeidsgiver som innleid, må i denne sammenhengen likestilles med det arbeidet som utføres av en fast ansatt.

Dette innebærer at det arbeidet som er utført for en arbeidsgiver som innleid, må legges sammen med det arbeidet vedkommende har utført for samme arbeidsgiver som fast ansatt, når en skal vurdere den årlige alminnelige arbeidstiden.

Når en vurderer den årlige alminnelige arbeidstiden, skal arbeidstiden være innenfor rammene når en ser ett år fram fra tiltredelsestidspunktet. Dersom arbeidsgiveren ønsker å benytte årsskiftet for avregning av arbeidstiden, er det ikke noe i veien for at han kan gjøre dette. Det første ansettelsesåret må imidlertid den enkelte arbeidstakeren likevel holde seg innenfor regelverkets ramme når en ser ett år fram etter tiltredelsestidspunktet.

Regelverket for petroleumsvirksomheten inneholder bare maksimale grenser for hvor mye en kan arbeide i løpet av ett år. Regelverket inneholder ingen begrensninger som på land med hensyn til begrensinger per uke. Derfor er det heller ikke noen gjennomsnittberegning.

For øvrig er den årlige grensen en gjennomsnittlig grense. Regelverket sier ikke noe om hvor mye den enkelte skal arbeide innenfor denne rammen. Dette må avtales mellom partene.