Spørsmål

Er personell som er nødvendig for å utføre bemannede undervannsoperasjoner (BUO), å betrakte som personell med særskilte kvalifikasjoner, jamfør rammeforskriften § 42 om oppholdsperioder?

Svar

Nei, ikke generelt sett, men på lik linje med andre fagområder kan det i særlige tilfeller også gjelde slikt personell. Det er her ingen endring i forhold til tidligere forskrift eller praksis.

Det er heller ingen endring i forhold til tidligere praksis når det gjelder oppholdstid, se krav i aktivitetsforskriften § 94 om tidsbestemmelser, som i hovedsak viderefører de tidligere bestemmelsene om oppholdstider på arbeidsdyp fra tidligere forskrift om BUO.