Teksten nedanfor er frå vårt likelydane brev av 24.2.2011. Det seier at me følgjer Sjøfartsdirektoratet (Sdir) med omsyn til når forskriftene deira trer i kraft. Med omsyn til handheving av regelverket overfor utanlandsk registrerte innretningar, legg me Sdirs prinsipp til grunn. Sjå brevet.

Ikrafttredelse av Sjøfartsdirektoratets forskrifter

Rammeforskriften (rf) § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomhetentil havs, lyder fra 1.1.2011:

"For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger (rødboka) slik det lyder etter endringene i 2007 og senere endringer, og med utfyllende klasseregler som er gitt av Det norske Veritas, eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, med de presiseringer og begrensninger som følger av innretningsforskriften § 1, legges til grunn i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Det maritime regelverket som velges brukt skal legges til grunn i sin helhet.

Petroleumstilsynet kan fastsette tilleggskrav, når disse kravene kan begrunnes ut fra sikkerhetsmessige hensyn."

I Sjøfartsdirektoratet (Sdir)s forskrifter er det som hovedregel tatt inn en bestemmelse om at forskriften skal tre i kraft ved første sertifikatforfall for den enkelte innretning. Rf § 3 er noe endret fra 1.1.2011. Den nye utformingen innebærer at vi følger Sdir når det gjelder ikrafttredelse av deres forskrifter, det vil si at forskriftene trer i kraft for den enkelte innretning ved sertifikatforfall, eventuelt med de presiseringer og begrensninger som følger av rf § 3. For de krav i Sdirs regelverk som skal gjelde umiddelbart, legger vi naturligvis dette til grunn.

I forhold til utenlandsk registrerte innretninger vil vi legge til grunn de samme prinsipper for håndhevelse som Sdir. Dette innebærer at kravene i Sdirs forskrifter vil bli håndhevet fra første sertifikatforfall etter den generelle ikrafttredelse av Sdirs forskrifter. Det er derfor viktig at SUT-eier og andre eiere av innretninger som følger rf § 3 arbeider aktivt med sikte på å kunne møte disse nye kravene for å kunne opprettholde SUTen og for å oppfylle kravene i rf § 3. Dette innebærer at man også planlegger for endringer og modifikasjoner for å kunne møte og innfri de nye kravene.