Spørsmål

I arbeidet med å forberede vår SUT-søknad for <innretning> som kombinert bore- og prosessenhet på < >feltet, har vi funnet det nødvendig å få en avklaring fra Ptil vedrørende anvendelse av § 3 i rammeforskriften

Under en tidligere avklaring med Ptil om § 3 i rammeforskriften kunne komme til anvendelse ved bruk av en jack-up-boreinnretning med prosessanlegg på < >feltet, var svaret at § 3 kunne anvendes.

Bestemmelsen slår fast at maritimt regelverk som hovedregel kan legges til grunn som alternativ til krav i petroleumsregelverket, innenfor de rammene som trekkes opp i bestemmelsen.

Av bestemmelsen fremgår det at § 3 ikke kan anvendes for bore- og prosessutstyr. Da det ikke klart fremgår av bestemmelsen hva som forstås med prosessutstyr, vil vi legge definisjonen i ODs gamle regelverk, forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten av 1992 kapittel IV-3, og NORSOK P-001 og P-100 til grunn for vår SUT-søknad.

Dette er basert på Ptils uttalelse i forbindelse med utsendelsen av det nye regelverket i 2002, hvor det ble slått fast at intensjonen med det nye regelverket var å gjøre det mer brukervennlig, ikke å øke sikkerhetsnivået, jf. OD 00/1674- nytt regelverk på området helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten – oversendelse av utkast til kongelig resolusjon og anmodning om å fastsette fire forskrifter.

Basert på ovenstående er det vår fortolkning at rammeforskriften § 3 kan anvendes på alle systemer i tilknytning til prosessmodulen for < >feltet, systemer som ikke spesifikt er definert som prosessystemer i henhold til ovenstående fortolkning, og at for de områdene som dekkes av bestemmelsen, behøver man ikke forholde seg til de detaljerte tekniske kravene i innretningsforskriften.

Deres svar imøteses.

Svar

rammeforskriften (rf) § 3 (med tilviste innretningsforskriften § 1 fra 1.1.2011) åpner opp for at det på de områdene som er angitt i bestemmelsen, kan benyttes maritimt regelverk for oppfyllelse av HMS-regelverket. Når det gjelder "bore- og prosessutstyr”, så fremgår det av bestemmelsen at dette utstyret er unntatt fra de muligheter som rf § 3 gir adgang til. Av denne grunn er det av betydning hvilket utstyr som faller inn under det som angis som "bore- og prosessutstyr".

I deres elektroniske post opplyser dere at siden det ikke var meningen å øke sikkerhetsnivået med det nye HMS-regelverket, men å gjøre det mer brukervennlig, vil dere i SUT-søknaden legge definisjonen av prosessutstyr i ODs gamle regelverk til grunn, forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten av 1992 kapittel IV-3.

Selv om det var en klar forutsetning ved fastsettelsen av det nye HMS-regelverket at det ikke skulle foretas skjerpinger som krevde teknisk oppgradering av innretninger, med mindre dette ble vurdert som særlig nødvendig på spesielle områder, vil en likevel kunne komme til et feilaktig resultat ved å benytte definisjonen av prosessanlegg i det tidligere regelverket.

De tidligere definisjonene stod i et regelverk som hadde en helt annen oppbygging. Flytting av disse gamle definisjonene over i det nåværende regelverket, som er helt annerledes oppbygd, vil kunne få utilsiktede konsekvenser ved at de blir satt inn i en annen sammenheng.

Vi har tatt et annet utgangspunkt når det skal avgjøres hva som forstås med "prosessutstyr" i rf § 3. Ved fastleggingen av hva som ligger i ordet "prosessutstyr", må en i tillegg til hovedprosessutstyret ta med alt det utstyret som er nødvendig for at prosessanlegget skal være funksjonelt operativt og kunne brukes sikkert.

Når det gjelder innretningen her, har vi for eksempel fått opplyst at innretningens eksisterende utstyr eller pumper for brannvann skal integreres i det nye systemet for prosessanlegg. Forståelsen som vi har gitt uttrykk for foran, innebærer at den totale prosessløsningen, inklusiv utstyr eller pumper for brannvann, må oppfylle kravene i innretningsforskriften, for utstyr som faller utenfor rf § 3, eksempelvis prosessutstyr, må oppfylle innretningsforskriftens krav til dette utstyret.

I og med at den totale prosessløsningen, inklusiv utstyr eller pumper for brannvann, må oppfylle kravene i innretningsforskriften, må også kravene i innretningsforskriften § 36 og § 37 oppfylles.

Når det gjelder oppfyllelse av innretningsforskriftens krav til prosessutstyr, inklusiv nødvendig støtteanlegg, viser veiledningen til hvordan forskriften kan oppfylles, nemlig ved å oppfylle anbefalte standarder. I deres elektroniske post opplyser dere at dere vil legge NORSOK P-001 og P-100 til grunn for prosessutstyret. NORSOK P-001 og P-100 er anbefalte standarder for prosessanlegg. Det vises i denne sammenheng til veiledningen til innretningsforskriften § 10. Dette innebærer at dersom dere velger å følge denne anbefalte standarden, vil dere også oppfylle forskriftens krav.

Det er muntlig også stilt spørsmål om bruk av DNV OS (offshore standard) i forbindelse med brannvannforsyning. I veiledningen til innretningsforskriften § 36 fremgår det at flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan bruke DNV OS-D301 kapittel 2, seksjon 3, 6 og 7 som et alternativ. Innretningen her kan av denne grunn bruke disse angitte delene av DNV OS for brannvannforsyning. 

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at kombinasjoner av deler av normer bør unngås, såfremt det ikke kan dokumenteres at en oppnår et tilsvarende nivå for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette innebærer at en må ta utgangspunkt i og anvende alle deler av det som er anbefalt av en standard for en utstyrstype, dersom en velger å legge en standard til grunn.