Skip to main content

Terms and expressions

This word list presents the English equivalent of Norwegian terms and expressions as used in the petroleum industry with their English equivalents. These terms and expressions may have different translations or meanings in ordinary usage and other contexts.

 1. A

  1. Abandoned well

   English
   Permanently plugged and abandoned in the drilling phase for technical reasons.

   Oppgitt brønn

   Norwegian
   Permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.
  2. Acknowledgement of compliance (AoC)

   English
   An acknowledgement by the PSA that a mobile facility’s technical condition, as well as the applicant’s organisation and management system, has been found to accord with relevant requirements in Norway’s offshore regulations.

   Samsvarsuttalelse (SUT)

   Norwegian
   En uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.
  3. Administrative fine

   English
   Fine which can be imposed by the Norwegian Ocean Industry Authority under its enforcement powers for serious and repeated breaches of the working environment regulations. Strongest sanction directly available to the PSA.

   Overtredelsesgebyr

   Norwegian
   Overtredelsesgebyr kan ilegges ved alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljøregelverket. Dette er Havindustritilsynets sterkeste reaksjonsmiddel.
  4. Annulus

   English
   The space between the casing strings which protect the walls of a well from collapse, between the casing and the production tubing, and between the drill string and casing.

   Ringrom

   Norwegian
   Det ringformede rommet mellom de ulike foringsrørene som beskytter en petroleumsbrønn fra berggrunnen, mellom foringsrør og produksjonsrør og mellom borestrengen og foringsrør.
  5. AoC

   English
   See acknowledgement of compliance.

   SUT

   Norwegian
   Se: Samsvarsuttalelse.
  6. Associated gas

   English
   Natural gas dissolved in crude oil or forming a cap over the oil in a field.

   Assosiert gass

   Norwegian
   Naturgass som er oppløst i olje, eller som ligger som en kappe over oljen i et oljefelt.
  7. Awards in predefined areas (APA)

   English
   Cover mature areas of the NCS. The predefined areas are expanded with new blocks as petroleum activities mature in additional parts of the NCS.

   Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

   Norwegian
   Finner sted i modne deler av norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktiviteten.
 2. B

  1. Barrel (bbl)

   English
   Measurement unit for crude oil and oil products. One barrel of oil = 159 litres or 0.159 cubic metres. Oil production is often expressed in barrels per day (b/d).

   Fat

   Norwegian
   Måleenhet for råolje og oljeprodukter. Ett fat olje = 159 liter, eller 0,159 kubikkmeter. Oljeproduksjon oppgis ofte i antall fat per dag.
  2. Barriers

   English
   Measures intended to prevent a specific sequence of events from occurring or to guide such a course in a specific direction to limit damage and/or loss. The function of such barriers is ensured by technical, operational and organisational elements, individually and collectively.

   Barriere

   Norwegian
   Tiltak som har til hensikt og funksjon enten å forhindre et konkret hendelsesforløp i å inntreffe, eller påvirke et hendelsesforløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Funksjonen til disse barrierene ivaretas av tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer enkeltvis eller samlet.
  3. Benzene

   English
   Hydrocarbon compound found naturally in crude oil, which is an important chemical feedstock.

   Benzen

   Norwegian
   Hydrokarbonforbindelse som finnes naturlig i råolje og er en viktig råvare for kjemisk industri.
  4. Best available technology (BAT)

   English
   The principle that those responsible for planning and pursuing an activity adopt the technology and methods which provide the best and most effective results in an overall assessment.

   Best tilgjengelig teknologi

   Norwegian
   Et prinsipp som innebærer den ansvarlige for virksomheten i planlegging og drift legger til grunn den teknologien og de metodene som i en helhetlig vurdering gir de beste og mest effektive resultatene.
  5. Bitumen

   English
   Viscous oil used for such applications as road surfacing and roofing.

   Bitumen

   Norwegian
   Tyktflytende olje som blant annet brukes til vei- og takdekke.
  6. Block

   English
   Division used in an oil context to divide up the continental shelf. In the Norwegian case, a block measures 15 minutes of latitude and 20 minutes of longitude unless adjacent land areas, boundaries with other continental shelf areas or other considerations dictate a smaller size.

   Blokk

   Norwegian
   Geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet.
  7. Blowout

   English
   Uncontrolled outflow of formation fluid or gas from a well or between formation strata after all defined technical well barriers or their operation have failed.

   Utblåsning

   Norwegian
   Formasjonsfluid/gass som strømmer ut av brønnen eller mellom formasjonslagene etter at alle definerte tekniske brønnbarrierer eller operasjon av disse har sviktet.
  8. BOP (blowout preventer)

   English
   A BOP comprises a number of valves, and functions as the well’s secondary barrier. Its components can used as normal shut-off valves during well operations. Should an undesirable position arise in the well, however, the BOP is activated to prevent a blowout to the environment. Although a BOP is a safety device intended to prevent an uncontrolled blowout from a well, it has not been designed to halt a blowout which is already under way.

   Utblåsningsventil

   Norwegian
   Utblåsningsventil består av mange ventiler og fungerer som brønnens sekundære barriere. Ventilene kan brukes som vanlig stengeventil i brønnoperasjoner, men dersom det oppstår en uønsket situasjon i brønnen, brukes BOP som sikring mot utblåsning til det ytre miljøet. Selv om en BOP er en sikkerhetsventil som har til hensikt å hindre en brønn i å blåse ukontrollert, så er den ikke designet for å stanse en allerede pågående utblåsing.
  9. Bunker oil

   English
   Diesel or fuel oil used to power a ship.

   Bunkersolje

   Norwegian
   Diesel eller brenselolje som er drivstoff for skip.
 3. C

  1. Cantilever

   English
   Often used for a drilling rig installed on a mobile facility, which can be moved over an adjacent fixed facility without its own rig in order to conduct drilling and well operations.

   Frittbærende utligger

   Norwegian
   I boresammenheng ofte brukt om en borerigg på en flyttbar boreinnretning som kan skyves inn over en nærliggende bunnfast innretning, slik at bore- og brønnoperasjoner kan gjennomføres fra den faste innretningen uten at denne er utstyrt med egen borerigg.
  2. Carbon dioxide (CO2)

   English
   Colourless, inflammable greenhouse gas.

   Karbondioksid (CO2)

   Norwegian
   Fargeløs drivhusgass som ikke er brennbar.
  3. Casing drilling

   English
   Drilling method which uses standard casing as the work string down to the planned drilling depth, where it is left in place and cemented as casing. Drill bits and other tools needed are carried up and down the casing using cable operations. Can have safety advantages compared with conventional drilling and speed up the work.

   Foringsrørboring

   Norwegian
   Boremetode som bruker standard foringsrør som arbeidsstreng til planlagt brønndyp, hvor det etterlates og sementeres som foring. Borekroner og annet verktøy som trengs til boreoperasjonen, transporteres opp og ned i foringsrøret ved hjelp av kabeloperasjoner. Metoden kan ha sikkerhetsmessige fordeler sammenlignet med konvensjonell boring og gi raskere boring.
  4. Catwalk

   English
   Area where tubulars are pulled in before being raised horizontally into the derrick.

   Rørbro

   Norwegian
   Området på boredekk der rørene trekkes inn før de løftes horisontalt opp i boretårnet.
  5. CE mark

   English
   Communauté Européenne. Marking of energy-consuming apparatus (machinery). The CE marking confirms that the product (machine) complies with all EC directives relevant for the product (machine) when the mark was attached. The CE marking must be the only marking which attests the conformity of the product with the applicable requirements of the relevant EU harmonisation legislation.

   CE-merking

   Norwegian
   Merking av energibrukende apparater (maskiner). CE-merket bekrefter at et produkt(en maskin) er i overensstemmelse med alle EU-direktiv som var relevante for produktet(maskinen) på merketidspunktet. CE-merket skal være den eneste bekreftelsen på at produktet (maskinen) følger gjeldende krav i relevante EU-direktiv
  6. Cessation plan

   English
   Must be submitted to the government by licensees before a licence pursuant to sections 3-3 or 4-3 of the Petroleum Act expires or is relinquished, or before a facility finally ceases to be used. Must contain proposals on continued production or on the shutdown and disposal of facilities.

   Avslutningsplan

   Norwegian
   Rettighetshaver skal legge frem en avslutningsplan for myndighetene før en tillatelse etter petroleumsloven § 3-3 eller § 4-3 utløper eller oppgis, eller bruken av en innretning endelig opphører. Planen skal omfatte forslag til fortsatt produksjon eller nedstengning av produksjon og disponering av innretninger.
  7. Choke valve

   English
   Reduces/regulates supplies of air, gas or liquid.

   Strupeventil

   Norwegian
   Minsker/regulerer tilførsel av luft, gass, væske.
  8. CO2

   English
   Chemical formula for carbon dioxide.

   CO2

   Norwegian
   Kjemisk betegnelse for karbondioksid.
  9. CO2 tax/carbon tax

   English
   Duty paid on combustion of petroleum and emissions of natural gas from facilities used for producing or transporting petroleum. See Norway’s CO2¬ Tax Act.

   CO2-avgift

   Norwegian
   Avgift som betales for brenning av petroleum og utslipp av naturgass på innretninger som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum, jf. CO2-avgiftsloven.
  10. Coercive fine

   English
   Fine which can be imposed by the PSA under its enforcement powers for breaches of the petroleum industry’s HSE regulations on land and offshore. It is imposed to give the party responsible for the illegal condition a financial incentive to comply with the specified requirements. Next step up from an order.

   Tvangsmulkt

   Norwegian
   Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp slik at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt. Dette er en av Ptils reaksjonsmidler ved overtredelse av loven, eller plikter fastsatt med hjemmel i loven. Formålet med tvangsmulkten er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt.
  11. Cold venting

   English
   Controlled gas release.

   Kaldventilering

   Norwegian
   Kontrollert utslipp av gass.
  12. Complex wells

   English
   Instrumented, horizontal or extended-reach wells.

   Komplekse brønner

   Norwegian
   Instrumenterte brønner, horisontale brønner, langtrekkende brønner
  13. Compressed natural gas (CNG)

   English
   International term for natural gas held under pressure in tanks.

   Komprimert naturgass

   Norwegian
   Internasjonal betegnelse for naturgass under trykk i tanker.
  14. Condensate

   English
   Mix of the heavier fractions in natural gas. Liquid at atmospheric pressure.

   Kondensat

   Norwegian
   Blanding av de tyngre delene i naturgassen. Flytende ved atmosfærisk trykk.
  15. Consent

   English
   Operating companies must secure government consent at important milestones to continue work. A consent expresses official confidence that the relevant activity can be conducted in line with the regulations and in accordance with the information provided in the consent application.

   Samtykke

   Norwegian
   Vedtak som uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden. Operatøren må innhente myndighetenes samtykke ved viktige milepæler, for å kunne videreføre sin virksomhet.
  16. Contingent resources

   English
   Recoverable petroleum quantities which are proven but not sanctioned or approved for production.

   Betingede ressurser

   Norwegian
   Utvinnbare petroleumsmengder som er påvist, men som det ennå ikke er tatt beslutning om og gitt tillatelse til å utvinne.
  17. Core

   English
   Sample taken from a sub-surface formation with a core bit or sidewall coring tool.

   Kjerneprøve

   Norwegian
   Prøve tatt fra en bergartsformasjon ved kjerneboring eller ved bruk av sideveggsplugger.
  18. Cross training

   English
   Training across different trades/disciplines and job categories to provide the workforce with multidisciplinary capabilities, including between companies.

   Krysstrening

   Norwegian
   Krysstrening mellom ulike fag og stillingskategorier blir gjennomført for å oppnå flerfaglighet slik at personell opplæres til å utføre oppgaver i tillegg til eget fagfelt, også på tvers av selskapene.
  19. Crude oil

   English
   Oil produced from a reservoir after separation of associated gas. Formed from animal and plant material millions of years ago. Comprises organic compounds built up from hydrogen and carbon atoms, and therefore often referred to as hydrocarbons. Also contains small amounts of oxygen, nitrogen and sulphur.

   Råolje

   Norwegian
   Oljen som produseres fra et reservoar, etter at assosiert gass er fjernet ved separasjon. Et fossilt brensel som ble dannet av plante- og dyrematerialer for flere millioner år siden. Den består av organiske forbindelser bygd opp av hydrogen- og karbonatomer og betegnes derfor ofte som hydrokarbon. Oljen inneholder også små mengder oksygen, nitrogen og svovel.
 4. D

  1. Defined hazard and accident conditions

   English
   Defined hazard and accident situations (DSHAs) are a key part of the base data in the RNNP. They are defined as a collection of possible observable incidents which the companies must defend against in order to pursue prudent petroleum operations. They cover incidents with major accident potential, such as hydrocarbon leaks and well control incidents, as well as other events like personal injuries and occupational ill health.

   Definerte fare- og ulykkeshendelser

   Norwegian
   Definerte fare- og ulykkeshendelser, på fagspråket forkortet til DFUer, er en sentral del av datagrunnlaget i RNNP. DFUene dekker hendelser med storulykkepotensial, som hydrokarbonlekkasjer og brønnhendelser, i tillegg til personskader og arbeidsbetinget sykdom.
  2. Degrading of well barriers

   English
   Degradation/weakening of well barriers.

   Degradering (av brønnbarrierer)

   Norwegian
   Forringelse/svekkelse av brønnbarrierer.
  3. Deposit

   English
   An accumulation of hydrocarbons in a geological unit, confined by rocks at structural or stratigraphic boundaries, the petroleum-water interface in a formation, or a combination of these, so that the petroleum concerned is in overall pressure communication through liquid or gas.

   Forekomst

   Norwegian
   Ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av bergartstyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den petroleumen som omfattes, overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.
  4. Derrick

   English
   A steel tower which carries the drill string during drilling.

   Boretårn

   Norwegian
   Stål tårnet som borestrengen er festet til under boreoperasjoner.
  5. Design life

   English
   The length of time a facility is designed to last in terms of fatigue, corrosion and the like.

   Designlevetid

   Norwegian
   Den tiden en innretning er konstruert for å vare med hensyn til utmatting, korrosjon og lignende.
  6. Deviated drilling

   English
   Drilling a well at a planned angle to the vertical.

   Skråboring

   Norwegian
   Boring der brønnbanen ikke er planlagt boret vertikalt.
  7. Diesel oil

   English
   Fuel refined from crude oil, condensate or gas.

   Dieselolje

   Norwegian
   Drivstoff som er raffinert av råolje, kondensat eller gass.
  8. Discovery

   English
   One or more petroleum deposits encountered in the same well where mobile petroleum is identified through testing, sampling or logging. Covers both commercial and technical discoveries.

   Funn

   Norwegian
   En eller flere petroleumsforekomster samlet som er oppdaget i samme brønn, og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielt og teknisk funn.
  9. Disposal

   English
   Pursuant to the Petroleum Act, a field developer is required to pay for the full or partial disposal of facilities and equipment once production ceases. Removal must accord with the HSE regulations for petroleum operations, and be based on consents, a cessation plan and so forth.

   Disponering

   Norwegian
   Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.
  10. Diving

   English
   See saturation diving; surface-oriented diving

   Dykking

   Norwegian
   Se: Metningsdykking; overflateorientert dykking
  11. Double jointing

   English
   Welding two standard 12-metre lengths of pipeline together on land, which eliminates one welding operation on the laybarge. In some cases, up to six pipe lengths can be welded together in advance – providing the laybarge is dimensioned to handle such joints.

   Dobbeljointing

   Norwegian
   Rørlengdene som brukes ved legging av transportrørledninger til havs er normalt ca 12 meter lange. Ved å sveise sammen to lengder på land, spares en sveis om bord på leggefartøyet. Dette kalles dobbeljointing. I noen tilfeller kan opptil seks rørlengder forhåndssveises på denne måten. Dette krever at rørleggingsfartøyet er dimensjonert for dette.
  12. Downstream operations

   English
   Operations conducted with oil and gas between leaving the export terminal and arriving at the consumer – examples are transport, refining, oil sales and marketing.

   Nedstrømsaktivitet

   Norwegian
   Aktivitet som foregår etter at olje og gass forlater eksportterminalen og fram til den når forbrukeren. Transport, raffinering, oljesalg og markedsføring er eksempler på nedstrømsaktiviteter.
  13. Drill bit

   English
   Cutting tool positioned at the end of the drill string. Its rotating teeth cut through the rock during drilling.

   Borekrone

   Norwegian
   Skjæreverktøy som sitter på enden av borestrengen. Borekronen har roterende tenner som spiser seg gjennom undergrunnen under boring.
  14. Drill cuttings

   English
   Crushed rock removed from a well as the bit advances. Transported out of the borehole with the drilling mud (fluid).

   Borekaks

   Norwegian
   Utboret knust steinmasse (sedimentmasse) som fjernes fra borehullet etterhvert som brønnen bores. Borekaksen transporteres ut av borehullet med borevæsken (boreslammet).
  15. Drill string

   English
   A column of steel tubes between the drill bit and the drive unit in the drilling rig. Each usually about 10 metres long, these tubes are screwed together as the well advances. The string rotates and also provides a conduit for drilling mud.

   Borestreng

   Norwegian
   Stålrør mellom borekronen og drivenheten på boreinnretningen. Strengen består av rørlengder som er skrudd sammen. Hver lengde er vanligvis rundt 10 meter. Røret roterer og er også ledningsrør for boreslammet som tilføres under boreoperasjonen.
  16. Drilling mud/ drilling fluid

   English
   Fluid used to lubricate and cool the bit, prevent borehole collapse, keep the flow of oil or gas under control, and transport cuttings to the surface. A mix of water or oil with clay and chemical additives.

   Borevæske

   Norwegian
   Væske som brukes til å smøre og kjøle borekronen, forhindre at veggene i brønnen kollapser, holde strømmen av olje eller gass under kontroll og transportere grunnmassene til overflaten. Væsken som brukes, er en blanding av vann eller olje, leire og kjemikalier.
  17. Drilling programme

   English
   Contains specific well and well path information for planned drilling and downhole activities.

   Boreprogram

   Norwegian
   Beskrivelse som inneholder brønn- og brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.
  18. Drilling rig

   English
   The derrick, machinery and utilities used when drilling for petroleum on land or offshore. Also: commonly used for a mobile facility other than a ship equipped with such a rig.

   Borerigg

   Norwegian
   Boretårn, nødvendig maskineri og tilleggsutstyr som brukes ved boring etter olje eller gass på land eller fra en boreinnretning til havs. Begrepet brukes både for landbaserte rigger og for offshore rigger.
  19. Dry gas

   English
   Gas primarily comprising methane. Also known as sales gas.

   Tørrgass

   Norwegian
   Gass som hovedsakelig består av metan. Kalles også salgsgass.
  20. Dynamic positioning (DP)

   English
   Using the vessel’s own propellers to keep a ship or semi-submersible in position over the seabed without anchors. This requires a dedicated computer which utilises data acquired about the effect of waves on the hull, winds, bow orientation and present position. Commands are then sent to the propellers and rudder(s).

   Dynamisk posisjonering (DP)

   Norwegian
   DP er en metode for å holde skip og halvt nedsenkbare flyttbare innretninger i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. Dynamisk posisjonering krever en egen datamaskin som samler data om bølgenes virkning på skroget, om vind, hvilken retning fartøyet peker i, og nåværende posisjon. Datamaskinen sender så kommandosignaler til fartøyets propeller og ror.
 5. E

  1. Emergency preparedness

   English
   Preparations to respond to critical conditions.

   Beredskap (1)

   Norwegian
   Det å være forberedt til innsats for å kunne håndtere kritiske situasjoner.
  2. Emergency response

   English
   Responding to critical conditions.

   Beredskap (2)

   Norwegian
   Innsats for å håndtere kritiske situasjoner.
  3. Enforcement power

   English
   Powers available to the PSA for enforcing the HSE regulations for the petroleum industry offshore and on land. See notice of order, order, coercive fine, shut-down and administrative fine.

   Reaksjonsmiddel

   Norwegian
   Ptils reaksjonsmidler for å kunne håndheve regelverket for Petroleumsindustrien. Ved brudd på regelverket har vi følgende lovpålagte reaksjonsmidler til disposisjon: pålegg, tvangsmulkt, stans av aktivitet og overtredelsesgebyr.
  4. Environmental data acquisition

   English
   Selected players on the NCS are required to acquire environmental data, including air pressure, wind speed, air temperature and humidity, sea temperature and wave height. The quality of such data is very important for the safety of offshore air traffic, weather-dependent operations, supply services and society as a whole as the basis for the Norwegian Meteorological Institute’s national weather database.

   Naturdatainnsamling

   Norwegian
   Regelverket krever at utvalgte aktører på norsk sokkel gjennomfører naturdatainnsamling. Det måles og rapporteres for eksempel lufttrykk, vind, lufttemperatur og -fuktighet, sjøtemperatur, bølgehøyde. Kvaliteten på innsamlingen er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og for samfunnet for øvrig som underlag til Meteorologisk Institutt sin nasjonale værdatabase.
  5. Ethane

   English
   Colourless, odourless gas, liquefies under pressure or by cooling. Found in natural gas and used in petrochemical production.

   Etan

   Norwegian
   Fargeløs gass uten lukt, som blir flytende under trykk eller ved nedkjøling. Etan finnes i naturgass og brukes i petrokjemisk industri.
  6. Ethene/ethylene

   English
   Intermediate petrochemical product, derived from ethane.

   Eten (etylen)

   Norwegian
   Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av etan.
  7. Ex equipment

   English
   Electrical components constructed in various ways to prevent ignition of flammable gas in the immediate vicinity.

   Ex-utstyr

   Norwegian
   Elektriske komponenter som på forskjellige måter er konstruert slik at brennbar gass som befinner seg der utstyret er plassert, ikke kan bli antent.
  8. Expected producing life

   English
   The period when a facility is expected to remain operational. It could be shorter but, in certain cases, also longer than the design life.

   Forventet levetid

   Norwegian
   Den tiden en innretning antas å være i operasjon. Den kan være kortere, men i enkelte tilfeller også lengre enn designlevetiden.
  9. Exploration drilling

   English
   Wildcats and appraisal wells drilled when searching for oil and gas.

   Leteboring

   Norwegian
   Boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner under leting etter olje og gass.
  10. Exploration well

   English
   Well drilled to prove a possible petroleum deposit or to secure information to delineate a proven deposit. Includes wildcats and appraisal wells.

   Letebrønn

   Norwegian
   Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Omfatter undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
  11. Extended producing life

   English
   Licensees wishing to operate a facility longer than assumed in the PDO must apply for consent to use it beyond its original planned producing life.

   Forlenget levetid

   Norwegian
   Dersom rettighetshaverne ønsker å operere en innretning lengre enn det som er lagt til grunn i PUD, må det søkes om samtykke til bruk ut over opprinnelig planlagt levetid.
  12. EXWW procedure (Extreme Weather Warning)

   English
   Emergency response procedure for weather conditions which require manning reductions on facilities without an adequate air gap between their underside and the sea.

   EXWW-prosedyre

   Norwegian
   Beredskapsprosedyre for værforhold som krever nedbemanning av innretninger som ikke har tilstrekkelig luftgap mellom undersiden av plattform og sjø.
 6. F

  1. Facility

   English
   Fixed, floating or mobile unit used for petroleum operations

   Innretning

   Norwegian
   Fast, flytende eller flyttbar enhet som utfører petroleumsvirksomhet.
  2. FAR (fatal accident rate) value

   English
   Fatalities per 100 million hours of exposure.

   FAR-verdi

   Norwegian
   Antall omkomne personer per 100 millioner timer eksponering.
  3. Field

   English
   One or more discoveries where the licensees have sanctioned a development and where the government has either approved a PDO or waived such a plan.

   Felt

   Norwegian
   Ett eller flere funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene enten har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for.
  4. Fire monitor/deluge

   English
   A device for spraying water or foam to extinguish fires.

   Brannmonitor

   Norwegian
   En vannkanon til brannslukningsformål. Slukningsmediet kan være vann eller skum.
  5. Fixed facility

   English
   Permanently installed on a field during the field’s producing lifetime. Production ships qualify under this definition because they are meant to be permanently in place.

   Fast innretning

   Norwegian
   Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent plassert på feltet.
  6. Flare system

   English
   Secure system for collecting hydrocarbon gas and liquids from blowdowns and pressure bleed-off/ventilation of equipment. Gas and/or liquid are conducted through flare piping to a knockout drum for separation. The gas is flared, while liquid is returned to the process.

   Fakkelsystemet

   Norwegian
   Fakkelsystemet skal være et sikkert arrangement for oppsamling av hydrokarbongass og -væske fra trykkavlastningsscenarioer og trykkavblødning/ventilering av utstyr. Gass og/eller væske føres gjennom fakkelrør til fakkeldunken. I fakkeldunken separeres væske og gass. Gassen ledes til fakkelen og brennes. Væsken pumpes fra fakkeldunken og tilbake til prosessen.
  7. Flaring

   English
   Controlled burning of gas released for operational or safety reasons.

   Fakling

   Norwegian
   Kontrollert avbrenning av gass som slippes ut av operative eller sikkerhetsmessige grunner.
  8. FMEA (failure modes and effects analysis)

   English
   Analysis tool often used early in the design of a production line. Makes it possible to identify potential future faults in a product or service, and thereby to establish their scale and consequences.

   FMEA (Feilmodi/feileffekt-analyse)

   Norwegian
   Analyseverktøy som ofte blir brukt tidlig i utformingen av en produksjonslinje. Ved bruk av FMEA kan man identifisere potensielle fremtidlige feil på et produkt eller tjeneste, for deretter å finne omfang og konsekvensene av feilen.
  9. FPDSO

   English
   Floating production, drilling, storage and offloading facility.

   FPDSO

   Norwegian
   FPSO utstyrt med en boremodul.
  10. FPSO

   English
   Floating production, storage and offloading facility. Processes and stores production from an oil field, with the crude regularly offloaded to a shuttle tanker.

   FPSO

   Norwegian
   Flytende enhet som brukes for å prosessere og lagre petroleum under produksjon på et oljefelt. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.
  11. Free span

   English
   Areas where pipelines are not in contact with seabed, so that extra strain may be put on the pipeline if currents cause the free span to sway.

   Frie rørspenn

   Norwegian
   Områder hvor rørledningene ikke berører sjøbunnen, og hvor belastninger på røret kan bli ekstra store fordi rørspennene begynner å svinge som følge av havstrømmer som virker på røret.
  12. Freefall lifeboat

   English
   See Freefall lifeboat

   Stuplivbåt

   Norwegian
   Se fritt-fall-livbåt.
  13. Freefall lifeboat

   English
   Launched directly to the sea from the deck of a facility. Completely enclosed, with small hatches, it is suspended in a fixed structure at an angle of roughly 45° about 30 metres above sea level. Robustly built, with a sharp bow which prevents it stopping too suddenly on hitting the sea, but which makes it submerge and move away from the facility.

   Fritt-fall livbåt

   Norwegian
   Stuplivbåt, livbåt som settes ut ved at den slippes i fritt fall. Båten er helt overbygd, med små luker, og henger på faste innretninger ca 30 meter over havflaten i 45° vinkel. Båten er tungt bygd og har skarp baug slik at den ikke stopper for brått, men dukker under og fortsetter vekk fra innretningen.
  14. FSO

   English
   Floating storage and offloading unit for oil permanently installed alongside a processing facility. The crude is regularly offloaded to a shuttle tanker.

   FSO

   Norwegian
   Flytende enhet som er permanent plassert ved et prosessanlegg for å lage produsert olje. Oljen blir regelmessig losset til et tankskip for transport til land.
 7. G

  1. Gap analysis

   English
   Seeks to determine the gap between existing and desired conditions. The next step is to identify constructive ways of closing this gap.

   Gapanalyse

   Norwegian
   Ser på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. Neste steg er å finne konstruktive måter å lukke gapet.
  2. Gas field

   English
   Field containing primarily light hydrocarbons – ie, natural gas with small quantities of oil.

   Gassfelt

   Norwegian
   Felt som inneholder naturgass, men bare mindre mengder olje. Hovedsakelig lette hydrokarboner.
  3. Gas injection

   English
   Used to drive more oil out of a reservoir by maintaining its pressure. This is done by pumping natural gas into a petroleum reservoir via dedicated injection wells.

   Gassinjeksjon

   Norwegian
   Gassinjeksjon gjøres for å bedre utvinne olje ut av reservoiret. Dette gjøres ved pumping av naturgass inn i et petroleumsreservoar via spesielle injeksjonsbrønner.
  4. Gas oil

   English
   A middle distillate liquid refined from crude oil, used for diesel engines and heating, and as a chemical industry feedstock.

   Gassolje

   Norwegian
   Olje som brukes til dieselmotorer, varmeanlegg og som råvare i kjemisk industri
  5. Grating

   English
   Steel or aluminium lattice used in gangways, staircases and the like.

   Rist

   Norwegian
   Rister av stål eller aluminium som brukes som gangveier, trappetrinn og lignende.
  6. Gscm

   English
   Giga standard cubic metres = one billion cubic metres of gas at 0.01325 bar and 15°C.

   GSm³

   Norwegian
   Giga standard kubikkmeter = 1 milliard kubikkmeter gass ved 1,01325 bar og 15 °C.
 8. H

  1. Hazop

   English
   Hazard and operability study. Systematic method for investigating how deviations from design conditions can arise for a system, and how far these can increase risk.

   Hazop

   Norwegian
   Systematisk metode for å undersøke hvordan avvik fra konstruksjonbetingelsene for et system kan oppstå, og hvorvidt disse avvikene kan medføre økt risiko.
  2. Heavy lift

   English
   Offshore lifting with the a platform crane’s main hook is basically termed a heavy lift, but this is not clearly defined. On fixed and floating facilities, it covers loads between 20-100 tonnes. Such lifts are often non-standard and call for special planning and risk analysis. On crane barges, loads above 100 tonnes will normally be regarded as heavy lifts. Loads above 3 000 tonnes are regarded as heavy lifts on floating cranes with particularly large capacity.

   Tungløft

   Norwegian
   I utgangspunktet betegnes løft (offshore) med plattformkranens hovedkrok for tungløft, men begrepet er ikke klart definert. Tungløft på faste og flyttbare innretninger er løfting av laster mellom 20 -100 tonn. Disse løfteoperasjonene er ofte ikke å betrakte som standard løfteoperasjoner og krever spesiell planlegging og analyse av risiko. For løfting med kranfartøy vil laster over 100 tonn normalt betraktes som tungløft. For flytekraner med ekstra stor løftekapasitet regnes først løft på over 3000 tonn som tungløft.
  3. HFIS

   English
   Helicopter flight information service provided on a helideck and to aircraft within the unit’s range.

   HFIS

   Norwegian
   Lokal flygeinformasjons- og alarmtjeneste som ytes på et helikopterdekk samt til luftfartøy innenfor enhetens ansvarsområde.
  4. HISC

   English
   Hydrogen-induced stress corrosion. A rapid corrosion and cracking mechanism where hydrogen ions migrate into cavities/defects in the steel’s atomic structure and build up big internal stresses. These add to stresses from other loads on a structure. The mechanism also coincides with and supplements the other common corrosion mechanisms. A number of steel types can suffer from such cracking, with high-strength steels particularly vulnerable. Hydrogen in steel can arise, for instance, with inadequate pre-treatment or welding, or excessive negative potential in cathodic protection.

   Hydrogenindusert sprekking

   Norwegian
   En rask korrosjon og oppsprekkingsmekanisme hvor hydrogenioner vandrer inn til hulrom/feil i stålets atomstruktur og bygger opp store indre spenninger. Disse indre spenninger kommer i tillegg til spenninger fra andre laster på en konstruksjon eller rørledning. Mekanismen virker også samtidig med og kommer i tillegg til de andre vanlige korrosjonsmekanismer. Flere ståltyper kan være utsatt for slik oppsprekking og særlig utsatt kan høyfaste stål være. Hydrogen i stål kan en for eksempel få ved mangelfull forbehandling, sveising eller fra katodisk beskyttelse med for høyt negativt potensial.
  5. HRO

   English
   High reliability organisation – one with an especially well-developed safety culture with fewer undesirable incidents than other companies normally have.

   HRO

   Norwegian
   Organisasjon eller selskap med en spesielt godt utviklet sikkerhetskultur som gir færre uønskede hendelser enn hva andre selskaper normalt har.
  6. HSE

   English
   Health, safety and the environment.

   HMS

   Norwegian
   Helse, miljø og sikkerhet.
  7. HTO

   English
   Human, technological and organisational interaction. Where human behaviour is a barrier function, technology and organisation must provide the operator with the support needed to judge conditions correctly and act in accordance with the safety assumptions.

   MTO

   Norwegian
   Samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon. (Der hvor menneskelig adferd er en barrierefunksjon, må teknologi og organisasjon legges til rette slik at operatør får den nødvendige støtte for å kunne oppfatte sitasjonen korrekt, og handle i tråd med sikkerhetsmessige forutsetninger.)
  8. HVAC

   English
   Heating, ventilation and air conditioning system in large buildings. Based on basic thermodynamic, fluid mechanics and heat transfer principles. Where explosion-proof electrical equipment is required, a slight overpressure is usually maintained to prevent intrusion of explosive gases. This represents one job for an HVAC system.

   Klimakontroll

   Norwegian
   System som styrer inneklimaet i store bygg. Basert på grunnleggende prinsipp om termodynamikk, fluidmekanikk og varmeoverføring. I anlegg med krav til eksplosjonssikkert elektrisk utstyr har man vanligvis et lite overtrykk i alle bygg, for å hindre at eksplosjonsfarlige gasser trenger inn gjennom dører e.l. Etablering av overtrykk er da en av oppgåvene til klimakontrollanlegget.
  9. Hydrocarbon leaks

   English
   These fall into three categories: gas, liquid or multiphase (oil/gas). Gas leaks have the biggest potential to cause damage because an expanding gas cloud poses an explosion hazard.

   Hydrokarbonlekkasje

   Norwegian
   Kan deles i tre kategorier: Gasslekkasje, væskelekkasje eller flerfaselekkasje (olje/gass). Gasslekkasjene har størst potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky.
  10. Hydrocarbons

   English
   Compounds of the elements hydrogen (H) and carbon (C).

   Hydrokarboner

   Norwegian
   Stoffer sammensatt av grunnstoffene hydrogen (H) og karbon (C).
 9. I

  1. Inert gas

   English
   Used as a carpet to prevent a particular chemical reaction occurring. Nitrogen, for example, is added to tanks as they are emptied of flammable liquids to stop air intruding and creating an explosive mix.

   Inertgass

   Norwegian
   En dekkgass som brukes når man ønsker at en spesiell kjemisk reaksjon ikke skal skje. For eksempel kan nitrogen brukes til å etterfylle tanker som tømmes for brennbar væske, for å hindre at luft trenger inn og danner eksplosive blandinger.
  2. Inhalation damage

   English
   Normally caused by breathing smoke (usually from a fire). Includes thermal injury to the upper airway, irritation or chemical injury to the airways from soot, asphyxiation, and toxicity from various gases.

   Inhalasjonsskade

   Norwegian
   Oppstår gjennom innånding av røyk (vanligvis brannrøyk), som fører til betennelsesforandringer i lungene med etterfølgende lungesvikt. (Etter Folke Sjöberg og Leif Östrup. Brännskador. Liber, Stockholm, 2002)
  3. Injection well

   English
   Used to inject either water or gas into a reservoir for pressure support.

   Injeksjonsbrønn

   Norwegian
   Brønn hvor gass eller vann injiseres for å gi trykkstøtte i et reservoar. Ved å injisere gass eller vann under olje- og gasslag, holdes trykket i reservoaret ved like.
  4. Integrated facility

   English
   Combines several main functions, such as production, drilling and quarters (PDQ).

   Integrert innretning

   Norwegian
   En innretning som ivaretar flere hovedfunksjoner, som boring, prosessering og innkvartering.
 10. J

  1. J-laying

   English
   Technique for laying underwater pipelines with a tighter curve. Pipes are welded in a tower and laid almost vertically. Developed for deep water. The necessary tension in the pipeline on the seabed is lower than with S-laying, but laying speed is slower.

   J-legging

   Norwegian
   Gjør det mulig å legge rør med krappere krumning. Røret sveises sammen i et tårn, og legges tilnærmet i en vertikal posisjon. Leggemetoden er utviklet for dypt vann. Nødvendig strekk i røret på sjøbunnen reduseres i forhold til S-legging. Produksjonsraten er lavere enn for S-legging.
 11. K

  1. Kerosene

   English
   Middle distillate refined from crude oil, cleaner than paraffin.

   Kerosen (kerosin)

   Norwegian
   Middels lett olje, renere enn parafin.
  2. KPI

   English
   Key performance indicator, used by organisations to assess and improve their own processes.

   KPI

   Norwegian
   Måleindikator som organisasjoner bruker for å vurdere og forbedre egne prosesser.
 12. L

  1. Licensed area/acreage

   English
   Area covered by a production licence. Exploration drilling and production can only be pursued in licensed areas.

   Konsesjonsbelagt område

   Norwegian
   Område som er tildelt i en utvinningstillatelse. Det kan bare drives leteboring og utvinning i et område som omfattes av en utvinningstillatelse.
  2. Licensee

   English
   A company holding a production licence awarded pursuant to the Petroleum Act. Generally speaking, each production licence is held jointly by several licensees, but only one of these is appointed as the operator. All licensees are under a duty to contribute actively to the production licence, including checking that the operator has operations under good control.

   Rettighetshaver

   Norwegian
   En rettighetshaver er et selskap som har en utvinningstillatelse tildelt under petroleumsloven. Det er som regel flere rettighetshavere innenfor en utvinningstillatelse, men bare en av rettighetshaverne utpekes som operatør. Alle rettighetshaverne plikter å bidra aktivt i utvinningstillatelsen, blant annet ved å kontrollere at operatøren har god styring på aktivitetene.
  3. Licensing round

   English
   Blocks offered on the NCS and awarded by the government after an application and assessment process.

   Konsesjonsrunde

   Norwegian
   Tildeling av blokker på norsk sokkel i regi av statlige myndigheter.
  4. Light well intervention (LWI)

   English
   Allows a number of downhole operations to be conducted without installing a riser to the surface. Utilises cable-based well workovers, where the cable is guided into a subsea well through an underwater channel system.

   Lett brønnintervensjon

   Norwegian
   I havbunnsbrønner, innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.
  5. Light well intervention (LWI)

   English
   Allows a number of downhole operations to be conducted without installing a riser to the surface. Utilises cable-based well workovers, where the cable is guided into a subsea well through an underwater channel system.

   Lett brønnintervensjon

   Norwegian
   I havbunnsbrønner, innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.
  6. Liquefied natural gas (LNG)

   English
   Primarily methane (CH4), liquefied by cooling to -163°C at atmospheric pressure.

   Flytende tørrgass

   Norwegian
   Hovedsakelig metan (CH4), som er gjort flytende ved nedkjøling til minus 163 °C ved atmosfærisk trykk.
  7. Liquefied petroleum gases (LPG)

   English
   Mainly propane (C3H8) and butane (C4H10) liquefied by increasing their pressure, cooling, or both.

   LPG

   Norwegian
   Hovedsakelig propan (C3H8) og butan (C4H10) gasser, som er gjort flytende ved trykkøkning, nedkjøling eller begge.
  8. Liquefied petroleum gases (LPG)

   English
   Mainly propane (C3H8) and butane (C4H10) liquefied by increasing their pressure, cooling, or both.

   LPG

   Norwegian
   Hovedsakelig propan (C3H8) og butan (C4H10) gasser, som er gjort flytende ved trykkøkning, nedkjøling eller begge.
 13. M

  1. Major accident

   English
   An acute incident, such as a major discharge, a fire or an explosion, which immediately or later causes several serious personal injuries and/or loss of life, serious harm to the environment and/or loss of major material assets.

   Storulykke

   Norwegian
   En akutt hendelse, for eksempel et større utslipp, en brann eller en eksplosjon, som umiddelbart eller senere medfører flere alvorlige personskader og/eller tap av menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.
  2. Manned underwater operations (MUO)

   English
   Collective term for all types of manned underwater activities.

   Bemannede undervannsoperasjoner (BUO)

   Norwegian
   Samlebegrep for alle typer bemannede dykkeaktiviteter.
  3. Memorandum of understanding (MOU)

   English
   International agreement regulating collaboration between the Norwegin Ocean Inndustry Authority and relevant safety authorities in one or more other countries. Applies to facilities where all the parties concerned have safety-related jurisdiction.

   Omforent memorandum

   Norwegian
   Internasjonale avtaler som regulerer samarbeidet mellom Havindustritilsynet og relevante sikkerhetsmyndigheter i andre land. Avtalene gjelder innretninger der alle involverte parter har myndighet på sikkerhetsområdet.
  4. Metar

   English
   Meteorological Aerodrome Report. Code for or actual report of weather observations at an airport. In Norway, airports send such reports hourly, sometimes half-hourly, to the Norwegian Meteorological Institute.

   Metar

   Norwegian
   Koden for, eller selve meldingen om værobservasjoner fra en flyplass. Flyplassene sender melding om værobservasjoner (metar) til Meteorologisk institutt daglig, ti minutter før hver hele time, og evt. også ti minutter før hver halve time.
  5. Methane

   English
   Colourless light gas (CH4) which liquefies at -163°C. Main component in LNG.

   Metan

   Norwegian
   Fargeløs, lett gass (CH4) som blir flytende ved -163 °C. Metan er hovedbestanddelen i naturgass.
  6. Methanol

   English
   Alcohol used as feedstock for a variety of chemical processes. Toxic.

   Metanol

   Norwegian
   Alkohol som brukes som råvare i en lang rekke kjemiske prosesser. Giftig.
  7. MOB boat

   English
   Man-overboard boat, a small high-speed rescue craft on a ship or facility for use when people fall overboard or in other time-critical operations on the sea. It must be launchable and retrievable quickly.

   MOB-båt

   Norwegian
   Mann over bord-båt, en mindre, hurtiggående redningsbåt ombord på skip eller innretninger til bruk i mann-over-bord situasjoner og ved andre tidskritiske operasjoner på sjøen. En MOB-båt skal kunne låres og tas ombord raskt.
  8. Mobile facility

   English
   Facility registered in a national ship register (flagged facility), which must therefore comply with a maritime operational concept – including classification. Examples include mobile drilling facilities and well intervention vessels.

   Flyttbar innretning

   Norwegian
   Innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og dermed må følge et maritimt driftskonsept inkl klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning.
  9. Moonpool

   English
   Opening in a rig or ship’s hull which allows equipment, including drilling gear, to be launched or retrieved.

   Moonpool

   Norwegian
   En åpning i boredekket hvor boreutstyr kan heves og senkes til og fra havbunnen og brønnen.
  10. MOPUstor

   English
   Type of mobile offshore production unit (Mopu) where a jack-up facility is placed on a seabed storage tank.

   MOPUstor

   Norwegian
   Består av en (oppjekkbar) produksjonsinnretning som plasseres på en lagertank på havbunnen.
  11. Multilateral

   English
   Well with more than one track (path, lateral) radiating from the main borehole.

   Grenbrønn

   Norwegian
   Brønn med flere sideløp.
  12. Multilateral

   English
   Well with more than one track (path, lateral) radiating from the main borehole.

   Grenbrønn

   Norwegian
   Brønn med flere sideløp.
  13. Multilateral

   English
   See multilateral.

   Flergreinsbrønn

   Norwegian
   Se: Grenbrønn.
  14. Multiphase flow

   English
   Hydrocarbons normally occur in two phases – liquid and gaseous. The term “multiphase flow” is often used with pipeline transport of wellstreams because water is also usually found in this mix.

   Flerfase

   Norwegian
   Hydrokarboner forekommer normalt i to faser; flytende eller gassform. I forbindelse med rørledningstransport av brønnstrøm brukes ofte begrepet flerfase, fordi det som regel også finnes vann i denne blandingen.
  15. MUO

   English
   See manned underwater operations.

   BUO

   Norwegian
   Se: Bemannede undervannsoperasjoner.
 14. N

  1. Naphtha

   English
   See kerosene.

   Nafta

   Norwegian
   Se: Kerosen
  2. Natural gas

   English
   Mix of gaseous hydrocarbons found in the sub-surface, normally 60-95 per cent methane.

   Naturgass

   Norwegian
   Blanding av gassformige hydrokarboner som finnes i berggrunnen, vanligvis 60-95 prosent metan.
  3. Natural gas liquids (NGL)

   English
   Comprise ethane, propane and butane plus small quantities of heavier hydrocarbons. Partly liquid at atmospheric pressure.

   Våtgass

   Norwegian
   Består av tre ulike gasser: Etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassene er delvis flytende ved atmosfærisk trykk.
  4. Ncm

   English
   Normal cubic metres at a reference condition of 0°C and 1.01325 bar.

   Nm³

   Norwegian
   Normal kubikkmeter ved referansetilstand 0 °C og 1,01325 bar.
  5. Nonconformity

   English
   In this context, a nonconformity is a disagreement between the chosen solution and regulatory requirements.

   Avvik

   Norwegian
   Avvik betegner i denne sammenhengen en uoverensstemmelse mellom valgte løsninger og regelverkskrav.
  6. Norwegian continental shelf (NCS)

   English
   Seabed and sub-surface extending beyond Norway’s territorial waters across the whole of the natural extension of Norwegian land territory to the outer edge of the continental margin, but not less than 200 nautical miles from the baseline used to measure the width of the territorial sea. Nevertheless not beyond the median line with another country’s continental shelf.

   Norsk kontinentalsokkel/ Norsk sokkel

   Norwegian
   Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat.
  7. Norwegian Ocean Industry Authority

   English
   Independent government technical regulator charged with implementing political decisions and priorities relating to HSE in the petroleum industry, and with ensuring on behalf of society that the parties work purposefully to meet the Storting’s ambition that the industry should be the world leader for petroleum-industry HSE.

   Havindustritilsynet (Havtil)

   Norwegian
   En faglig uavhengig etat som skal iverksette politiske vedtak og prioriteringer vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten og på vegne av samfunnet følge opp at partene arbeider målrettet for å møte Stortingets ambisjon om at virksomheten skal være verdensledende på HMS-området.
  8. Norwegian Petroleum Act

   English
   Act of 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities.

   Petroleumsloven

   Norwegian
   Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.
  9. Notice of order

   English
   A stage in the PSA’s possible response to an incident. Notice of an order is the first step before an administrative decision is taken.

   Varsel om pålegg

   Norwegian
   Et ledd i Ptils saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.
 15. O

  1. Observation well

   English
   Production or test production well used to measure specific well parameters.

   Observasjonsbrønn

   Norwegian
   Utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere.
  2. Oil

   English
   Collective term for crude oil and other liquid petroleum products.

   Olje

   Norwegian
   Samlebetegnelse for råolje og andre flytende petroleumsprodukter.
  3. Oil equivalent (oe)

   English
   Measurement unit which expresses the amount of energy liberated through combustion of the various petroleum fractions or their sales value, so that everything can be compared with oil. Used when summing oil, gas and NGLs.

   Oljeekvivalent (o.e.)

   Norwegian
   Måleenhet som uttrykker den energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene eller til salgsverdiene, slik at alt kan sammenlignes med olje. En angivelse som brukes når olje, gass og våtgass skal summeres.
  4. Oil field

   English
   Consisting primarily of heavier hydrocarbons. Often has a gas cap over the oil. The oil may also contain lighter hydrocarbons, termed associated gas.

   Oljefelt

   Norwegian
   Felt som inneholder hovedsakelig tyngre hydrokarboner. Et oljefelt har ofte en gasskappe liggende over oljen. Oljen inneholder lette hydrokarboner, også kalt assosiert gass.
  5. Operator company

   English
   Company with the right to explore for oil and gas in a block and to develop a possible commercial discovery. Usually acts on behalf of a licensee partnership.

   Operatørselskap (operatør)

   Norwegian
   Selskap som har rett til å lete etter olje og gass i en blokk og bygge ut et felt for produksjon ved et kommersielt funn. Operatøren opptrer gjerne på vegne av et partnerskap av selskaper.
  6. Order

   English
   An order is an administrative decision made pursuant to the regulations.

   Pålegg

   Norwegian
   Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket.
  7. Overriding/bypassing

   English
   Disconnecting a signal from the safety system so that the relevant response does not occur. Can be necessary, for example, during testing or maintenance to prevent unwanted shutdowns or the like.

   Overbroing

   Norwegian
   Koble ut et signal fra sikringssystemet slik at den aktuelle aksjonen ikke blir iverksatt. Det kan være nødvendig å foreta overbroing f eks i forbindelse med testing eller vedlikehold for å forhindre uønsket nedstengning eller lignende.
 16. P

  1. Paraffin

   English
   Middle distillate oil used as fuel in lamps, stoves and so forth. Cleanliness standard lower than for kerosene.

   Parafin

   Norwegian
   Middels lett olje som er drivstoff blant annet for lamper og ovner. Kravene til renhet er lavere enn for kerosen.
  2. PDO

   English
   Plan for development and operation of a petroleum deposit. Submitted to the Norwegian government for approval.

   PUD

   Norwegian
   Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.
  3. Performance requirement

   English
   Defines a specific property, capacity or quality – of a barrier element, for example. Examples are the time taken for a valve to moved from open to shut position, or a person to carry out an action. Normally defined in quantitative terms, so it is a measurable and testable quantity.

   Ytelseskrav

   Norwegian
   Angir en konkret egenskap, kapasitet eller kvalitet for eksempel for et barriereelement. Et eksempel kan være tiden en ventil bruker for å gå fra åpen til stengt posisjon eller tiden en person bruker for å utføre en oppgave. Ytelseskrav er normalt angitt kvantitativt, og er dermed en målbar og etterprøvbar størrelse.
  4. Petrol (US: gasoline)

   English
   Distillate of crude oil. In nature, petrol occurs as condensate.

   Bensin

   Norwegian
   Destillat av olje. I naturen forekommer bensin som kondensat.
  5. Petroleum

   English
   Collective term for all liquid and gaseous hydrocarbon compounds found naturally in the sub-surface, and other substances produced in connection with such hydrocarbons.

   Petroleum

   Norwegian
   Samlebetegnelse for hydrokarboner. Betegnelsen omfatter alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.
  6. Petroleum deposit

   English
   See deposit.

   Petroleumsforekomst

   Norwegian
   Se forekomst.
  7. Petroleum industry

   English
   All activities related to petroleum deposits, including prospecting, exploration drilling, production, transport, utilisation and planning – but excluding bulk transport of petroleum by ship.

   Petroleumsvirksomhet

   Norwegian
   All virksomhet knyttet til petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.
  8. Petroleum register

   English
   Includes all production licences and permits for installation and operation of facilities for transporting and utilising petroleum. See section 6-1 of the Petroleum Act.

   Petroleumsregisteret

   Norwegian
   Register over alle utvinningstillatelser og tillatelser til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum, jf. petroleumsloven § 6-1.
  9. PIO

   English
   Plan for installation and operation, which describes fabrication, positioning, operation and use of such facilities as pipelines, shipment installations, cooling plants, power generation and transmission, and other systems for transporting or utilising petroleum. Submitted to the Norwegian government for approval.

   PAD

   Norwegian
   Plan for anlegg og drift. Planen beskriver bygging, plassering, drift og bruk av innretninger, herunder avskipningsanlegg, rørledninger, nedkjølingsanlegg, anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi og andre innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum. Planen sendes til norske myndigheter for godkjenning.
  10. Pipeline span

   English
   See free span.

   Rørspenn

   Norwegian
   Se: Frie rørspenn.
  11. Platform

   English
   Facility used to explore for, produce and store oil or gas. A mobile exploration facility is usually termed a rig. Offshore oil production is conducted from both fixed and floating platforms.

   Plattform

   Norwegian
   Installasjon som brukes til produksjon av olje eller gass, letevirksomhet og lagring. Oljevirksomhet til havs drives fra bunnfaste så vel som fra flytende plattformer. I regelverksammenheng betegnes en plattform som innretning.
  12. Play

   English
   Geographically and stratigraphically delineated area where a specific set of geological factors is present so that petroleum could be proven in producible quantities. Such factors include a reservoir rock, trap, mature source rock and migration routes, and trap formation before petroleum migration has ceased. All discoveries and prospects in the same play are characterised by its specific set of geological factors.

   Letemodell

   Norwegian
   Geografisk og stratigrafisk avgrenset område der et spesifikt sett med geologiske faktorer er til stede slik at petroleum skal kunne påvises i produserbare mengder. Slike geologiske faktorer er reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsveier samt at fellen er dannet før migrasjonen av petroleum er opphørt. Alle funn og prospekter innenfor samme letemodell kjennetegnes ved letemodellens spesifikke sett av geologiske faktorer.
  13. Plugging

   English
   Securing a well by installing barriers, which can comprise cement or mechanical plugs or a combination of these. Divided into temporary plugging, where plans call for the well to be re-entered later, and permanent plugging.

   Plugging (av en brønn)

   Norwegian
   Sikring av en brønn ved innstallering av brønnbarrierer. Brønnbarrierene kan bestå av sementplugger, mekanisk plugger eller en kombinasjon av disse. Vi skiller mellom midlertidig plugging, hvor en planlegger tilbakekobling på brønnen og permanent plugging, hvor en forlater brønnen permanent.
  14. Policy instrument

   English
   See enforcement power.

   Virkemiddel

   Norwegian
   Se reaksjonsmiddel.
  15. Prequalification

   English
   Companies wishing to pursue petroleum operations on the NCS must be qualified as a licensee or an operator. They can undergo a prequalification process to see if they meet Norwegian government requirements. This provides predictability for both companies and government in terms of suitability for receiving production licences.

   Prekvalifisering

   Norwegian
   Alle selskaper som ønsker å drive petroleumsvirksomhet på norsk sokkel må være kvalifisert som rettighetshaver eller operatør. Norske myndigheter tilbyr derfor selskapene en såkalt prekvalifisering for å vurdere om de oppfyller kravene. Prekvalifisering gir forutsigbarhet både for selskapene og for myndighetene med hensyn til selskapenes egnethet i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser.
  16. Producing life

   English
   See expected producing life and design life.

   Levetid

   Norwegian
   Se: Forventet levetid
  17. Production fee/royalty

   English
   Paid to the government on the basis of the quantity and value of produced petroleum at its export date. Nevertheless not payable on petroleum produced from deposits where the PDO has been approved or no PDO is required after 1 January 1986.

   Produksjonsavgift

   Norwegian
   Avgift til staten beregnet på grunnlag av mengden og verdien av produsert petroleum på produksjonsstedets avskipningspunkt. Produksjonsavgift skal likevel ikke betales for petroleum produsert fra forekomster hvor utbyggingsplan godkjennes eller krav til plan for utbygging og drift frafalles etter 1. januar 1986.
  18. Production licence (PL)

   English
   Permit which confers the sole right to explore for and produce petroleum deposits in a specified geographical area. The licensees are owners of the petroleum produced. A PL can cover one or more blocks or part-blocks, and regulates the rights and duties of the licensees in relation to the Norwegian state.

   Utvinningstillatelse

   Norwegian
   Tillatelse som gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten.
  19. Production phase, operating phase

   English
   The period when a field, a production facility, associated pipelines and infrastructure are used to produce oil and gas.

   Driftsfase

   Norwegian
   Driftsfasen er selve produksjonsperioden, og altså den tiden et felt, en produksjonsinnretning, tilknyttede rørledninger og infrastruktur blir brukt til å produsere olje og gass.
  20. Production well

   English
   Well used to produce oil and/or gas.

   Produksjonsbrønn

   Norwegian
   Brønn som benyttes til produksjon.
  21. Propane

   English
   Hydrocarbon fraction found in small quantities in natural gas. Liquefies at -42°C. Applications include gas-fuelled cars, stoves and cookers.

   Propan

   Norwegian
   Hydrokarbon som finnes i små mengder i naturgass. Gassen blir flytende ved -42 °C. Propan brukes blant annet som energikilde for gassdrevne biler, ovner og komfyrer.
  22. Propene/propylene

   English
   Intermediate product in the petrochemical industry, derived from propane.

   Propen

   Norwegian
   Mellomprodukt i petrokjemisk industri, avledet av propan.
  23. Prospect

   English
   Possible petroleum trap with a mapped, delineated rock volume.

   Prospekt

   Norwegian
   Mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.
 17. Q

  1. QHN

   English
   An aeronautical Q code indicating atmospheric pressure adjusted to mean sea level. Measured in relation to the highest point at the relevant landing site, reduced to sea level on the basis of standard atmospheric pressure. Used at lower atmospheric levels, usually in relation to landing and takeoff. The aircraft’s altimeter has a setting for entering the QHN in order to show the correct height above sea level when standing on or landing at the airport.

   QNH

   Norwegian
   QNH er en Q-kode brukt i luftfarten. QNH er lufttrykket målt i forhold til høyeste punkt på den aktuelle landeplassen, redusert til havets nivå etter standardatmosfæren. QNH brukes i de lavere luftsjikt, av luftfartøy, gjerne i forbindelse ved landing og avgang. Flyenes høydemåler har en innstilling der verdien for QNH settes inn. Da vil høydemåleren vise riktig høyde over havet når flyet står på eller lander på flyplassen.
 18. R

  1. Recoverable petroleum quantities originally in place

   English
   Total saleable petroleum quantities from the time production starts until it ceases, based on the prevailing estimate of quantities in place and the recovery factor.

   Opprinnelig utvinnbare petroleumsmengder

   Norwegian
   Totale, salgbare petroleumsmengder, fra produksjonsstart til produksjonen avsluttes, basert på det gjeldende anslaget av tilstedeværende mengder og utvinningsgrad.
  2. Recovery

   English
   The production of petroleum, including the drilling of production wells, injection, assisted recovery, treatment and storage of petroleum for transport, and loading of petroleum for transport by ship, as well as the construction, location, operation and use of installations utilised for recovery.

   Utvinning

   Norwegian
   Produksjon av petroleum, herunder boring av utvinningsbrønner, injisering, assistert utvinning, behandling og lagring av petroleum for transport, og avskipning av petroleum for transport med skip, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utvinning.
  3. Recovery factor

   English
   Relationship between the quantity of petroleum originally in place in a deposit and the amount which can be recovered.

   Utvinningsgrad

   Norwegian
   Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.
  4. Recovery well

   English
   Collective term for wells used to recover petroleum: production, injection and observation wells, and possible combinations of these.

   Utvinningsbrønn

   Norwegian
   Fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum; produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse.
  5. Refining (crude oil)

   English
   A distillation process where components are separated in accordance with their boiling points. Heating the oil vaporises it to gases which liquefy at different temperatures to provide such products as petrol, paraffin, diesel oil, heating oil, coke or sulphur.

   Raffinering (av råolje)

   Norwegian
   Destillasjonsprosess der komponentene med forskjellige kokepunkt skilles fra hverandre. Oljen går ved oppvarming over til gass som fortettes igjen ved forskjellige temperaturer til blant annet bensin, parafin, diesel, fyringsoljer, koks eller svovel.
  6. Regulatory Forum

   English
   Tripartite arena for companies, unions and government concerned with the development and maintenance of the HSE regulations for Norway’s petroleum sector.

   Regelverksforum

   Norwegian
   Trepartssamarbeid mellom selskapene, fagforeningene og myndighetene. Her utvikles regelverket for Norsk petroleumsindustri.
  7. Relief well

   English
   Drilled to intercept a well where a blowout has occurred. When it penetrates the problem well, heavy drilling mud can be pumped down to halt the escaping wellstream.

   Avlastningsbrønn

   Norwegian
   Boret for å avskjære en brønn hvor det har inntruffet en utblåsning. Når avlastningsbrønnen er boret inn i problembrønnen kan tung borevæske pumpes inn for å stanse brønnstrømmen.
  8. Reserve growth

   English
   Any increase in the reserves in a defined field, whether through improved recovery from the same deposit or by developing new discoveries and tying these in.

   Reservetilvekst

   Norwegian
   Enhver økning i reservene på et definert felt, enten det dreier seg om økt utvinning fra samme forekomst eller ved å øke reservene ved å bygge ut nye funn og knytte disse til feltet.
  9. Reserves

   English
   Remaining recoverable and saleable petroleum quantities which the licensees have sanctioned and the government has approved for production.

   Reserver

   Norwegian
   Gjenværende, utvinnbare, salgbare petroleumsmengder som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, og som myndigheten har gitt tillatelse til å utvinne.
  10. Reservoir

   English
   Accumulation of oil or gas in a permeable rock.

   Reservoar

   Norwegian
   Ansamling av olje eller gass i en porøs bergart.
  11. Rich gas

   English
   Mix of dry gas and NGLs – comprising methane, ethane, propane, butane and so forth.

   Rikgass

   Norwegian
   Blanding av våt og tørr gass (metan, etan, propan, butan med flere.)
  12. Riser

   English
   Tubing which transports liquids and/or gas from pipelines, wells and subsea facilities to a surface facility.

   Stigerør

   Norwegian
   Rør som transporterer væske eller gass fra rørledninger, brønner og havbunnsinnretninger opp til en overflateinnretning.
  13. Risk

   English
   Risk means the consequences of the activities, with associated uncertainty. The term “consequences” is here used as a collective term for all potential consequences of the activities. The term is not solely limited to the final consequences of the activities in the form of e.g. harm to or loss of human lives and health, environment and financial assets, but also includes conditions and incidents that can result to or lead to this type of consequences.

   Risiko

   Norwegian
   Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet. Begrepet ”konsekvensene” er her brukt som et samlebegrep for alle de konsekvensene som virksomheten potensielt kan gi. Begrepet er ikke kun avgrenset til de endelige konsekvensene av virksomheten i form av eksempelvis skade på eller tap av menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier, men inkluderer også tilstander og hendelser som kan gi eller føre til denne typen konsekvenser.
  14. RNNP

   English
   Abbreviation for the annual survey on trends in risk level in the petroleum activity.

   RNNP

   Norwegian
   Forkortelse for "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet".
 19. S

  1. Safety Forum

   English
   Central arena for tripartite collaboration and debate between companies, unions and government on important HSE challenges in Norway’s petroleum sector, offshore and on land.

   Sikkerhetsforum

   Norwegian
   Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.
  2. SAP

   English
   Abbreviation for systems applications and products in data processing. Modular software package with main functions for accounting and finance, sales and distribution, procurement and stock management, production and HR. Tailored to all enterprise sizes, but has traditionally been adopted by large companies or ones with complex business operations.

   SAP

   Norwegian
   Modulbasert programvarepakke som inneholder følgende hovedfunksjoner: Regnskap og økonomi, salg og distribusjon, innkjøp og lagerstyring, logistikk, vedlikehold, produksjon og personalbehandling. Programvarene er tilpasset alle foretaksstørrelser, men har tradisjonelt sett slått gjennom hos store bedrifter, eller bedrifter med komplisert forretningslogikk.
  3. Saturation diving

   English
   The diver is transported under pressure in a diving bell from a chamber on the ship/rig/platform to the seabed, and remains in the surface chamber between bell runs until final decompression.

   Metningsdykking

   Norwegian
   Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)
  4. Saturation diving

   English
   The diver is transported under pressure in a diving bell from a chamber on the ship/rig/platform to the seabed, and remains in the surface chamber between bell runs until final decompression.

   Metningsdykking

   Norwegian
   Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)
  5. Scientific well

   English
   Drilled to secure stratigraphic information and/or geotechnical data in connection with installing facilities, and not to prove, appraise or produce a petroleum deposit, or to inject water, gas or other media.

   Grunne borehull

   Norwegian
   Bores for å skaffe opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger, og ikke for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.
  6. Scm

   English
   Standard cubic metre at a reference condition of 15°C and 1.01325 bar.

   Sm³

   Norwegian
   Standard kubikkmeter ved referansetilstand 15 °C og 1,01325 bar.
  7. Search and rescue (SAR)

   English
   Often used in compounds such as SAR helicopters –machines specifically sited and equipped for this function.

   Redningstjeneste (SAR)

   Norwegian
   Ofte i sammenhenger som f eks SAR-helikopter, et helikopter som er særskilt lokalisert og utstyrt for søk og redning.
  8. See to it duty

   English
   The operator company must see to it that everyone doing work for it, including employees and contractors/sub-contractors complies with the provisions of Norway’s HSE legislation. Licensees have the same duty towards the operator. Employees are duty-bound to contribute pursuant to section 2-3 of the Working Environment Act.

   Påseplikt, operatørens

   Norwegian
   Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Påseplikten gjelder også for rettighetshavere. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.
  9. Seismic (geophysical) surveys

   English
   Acquiring seismic profiles involves generating sound waves from a source over or in the sub-surface. These propagate through the strata and reflect up to sensors on the seabed, at the sea surface or down a well. The captured signals are processed to create a picture of sub-surface formations. Seismic surveying began on the NCS in 1962.

   Seismiske (geofysiske) undersøkelser

   Norwegian
   Innsamling av seismiske profiler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter seg gjennom bergartslagene som så reflekteres opp til sensorer på havbunnen, i overflaten eller sensorer nede i et borehull. Fra dette kan man danne seg et bilde av formasjoner i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.
  10. Shutdown

   English
   In the context of the Norwegian Ocean Industry Authority's enforcement powers, facilities or plants can be ordered to shut down until breaches of the petroleum industry’s HSE regulations are rectified. Next step up from a coercive fine but less serious than an administrative fine.

   Nedstenging

   Norwegian
   Ett av Havindustritilsynets virkemidler er nedstenging. Dersom vi avdekker regelverksbrudd som krever direkte handling for å sikre at sikkerheiten er tatt hand om, kan vi kreve stans i virksomheten inntil nødvendige tiltak er satt i verk.
  11. Sidetrack drilling

   English
   Well drilled from an existing well path towards a new target.

   Sideboring

   Norwegian
   Boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål.
  12. Significance

   English
   Statistical significance is an expression of the probability that a change in a variable is not random but reflects an actual development.

   Signifikans

   Norwegian
   For eksempel statistisk signifikans, er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at endringer i en variabel størrelse ikke skyldes tilfeldigheter, men uttrykker en faktisk utvikling.
  13. S-laying

   English
   Pipelaying method where lengths of pipe are welded together horizontally on a laybarge in a continuous process and then fed over the stern to form an “S” configuration down to the seabed. Original and still the commonest approach. Advantages: can be used in both shallow and deep water, and is quick and efficient.

   S-legging

   Norwegian
   Leggemetoden hvor rørlengder sveises til hverandre ombord på leggefartøyet i en kontinuerlig prosess. Sveisingen skjer i horisontalplanet. Det var den første vanlige brukte leggemetoden offshore og er fortsatt ledende. Fordeler er at den kan benyttes både på grunt og dypt vann og det er en rask og effektiv leggemetode.
  14. Social dumping

   English
   The practice of giving foreign labour in Norway significantly poorer pay and conditions than Norwegian workers.

   Sosial dumping

   Norwegian
   Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.
  15. SSIV

   English
   Subsea isolation valve – seabed valve which reduces the duration and consequences of a riser leak.

   SSIV

   Norwegian
   Ventil på havbunnen som reduserer varigheten og konsekvensene av en stigerørlekkasje.
  16. Storting

   English
   Norway’s parliament. As the national assembly, its functions include legislation, appropriation of revenues, supervision of the executive power (government) and discussion of general political issues such as foreign policy and reforms – also directed at the petroleum industry.

   Storting

   Norwegian
   Stortingets oppgaver som nasjonalforsamling omfatter blant annet lovgivning, bevilgninger, kontroll av den utøvende makt (regjeringen) og drøfting av generelle politiske spørsmål som utenrikspolitikk og reformer – også rettet mot petroleumsindustrien.
  17. Subsea installations

   English
   Comprises equipment such as Xmas trees, templates and flow/pipelines installed on the sea to produce hydrocarbons. Several wells are tied by flowlines to manifolds, with wellstreams conducted from there to a process plant offshore or on land.

   Havbunnsinnretninger

   Norwegian
   Består av utstyr som ventiltrær, bunnrammer og rørledninger. Dette installeres på havbunnen for å produsere hydrokarboner. Via rørledninger knyttes flere brønner til manifolder. Brønnstrømmen ledes deretter til et prosessanlegg til havs eller på land.
  18. Surface-oriented diving/surface-supplied diving

   English
   The diver enters the water at the surface, does the work at the relevant depth (less than 50 metres) and returns to the surface. Can involve extra compression/decompression in a chamber at the surface.

   Overflateorientert dykking

   Norwegian
   Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.
  19. Survival condition

   English
   Cutting the risk of waves hitting the underside of a floating facility by reducing its draft.

   Overlevelsestilstand

   Norwegian
   Redusere dypgangen for en flyttbar innretning for å minske muligheten for bølgeslag opp under dekk.
  20. System audit

   English
   Systematic investigation of a management and control system or review of all or part of a quality system to assess compliance with it.

   Systemrevisjon

   Norwegian
   Systematisk gransking av styrings- og kontrollsystem, gjennomgang av kvalitetssystemet eller deler av det, for å vurdere hvordan systemet følges.
 20. T

  1. Tag

   English
   Labelling equipment and its position for use in maintenance systems, for example.

   Tag

   Norwegian
   Merking av utstyr og plasseringen av dette til bruk blant annet i vedlikeholdssystemer.
  2. Tail production

   English
   The final phase in a field’s output before maintaining activity cease to be commercial.

   Haleproduksjon

   Norwegian
   Produksjon i sluttfasen av produksjonsperioden, før opprettholdelse av aktiviteten blir økonomisk ulønnsom.
  3. Technical service provider (TSP)

   English
   Any physical or legal person who provides a technical service, such as a company used by an operator for such activities as day-to-day operation and maintenance of plant.

   Teknisk tjenesteyter

   Norwegian
   Enhver fysisk eller juridisk person som yter en teknisk tjeneste, for eksempel et selskap som operatør benytter for blant annet daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for anleggene.
  4. Template

   English
   Steel support structure placed on the seabed – or on a production facility – as a foundation for casing, wellheads, Xmas trees, manifolds, chokes and so forth in/on subsea wells. Has a superstructure to protect against possible trawling and dropped objects. Can support one or more wells (slots).

   Brønnramme

   Norwegian
   En brønnramme er en bærende stålstruktur som står på havbunnen – eller på produksjonsinnretningen - og blir benyttet som fundament for foringsrør, brønnhode, ventiltre, manifold, choke etc. for havbunnsbrønner (subsea). Brønnrammen har beskyttelsesstruktur mot eventuelt tråling og fallende gjenstander. En brønnramme kan være laget for en eller flere brønner (brønnslisser).
  5. Terminal

   English
   A land plant which receives and stores crude oil and products produced offshore and brought ashore by ship or pipeline, or which receives gas brought ashore by pipeline.

   Terminal

   Norwegian
   Landanlegg som mottar og lagrer råolje og produkter fra oljeproduksjon til havs. Oljen transporteres til terminalen med skip eller gjennom rørledning.
  6. Tie-in

   English
   Connecting two pipelines or pipeline systems.

   Oppkobling

   Norwegian
   Å etablere forbindelse mellom to rørledninger eller rørledningssystemer.
  7. Tripartite collaboration

   English
   In the Norwegian petroleum industry, this means specifically that companies, unions and government pursue constructive collaboration on improvements – including for safety and the working environment.

   Trepartssamarbeid

   Norwegian
   I petroleumsvirksomheten innebærer dette konkret at arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter sitter sammen i konstruktiv samarbeid om forbedringer – blant annet innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø.
 21. U

  1. Undiscovered resources

   English
   Recoverable petroleum quantities estimated to be discoverable by further exploration.

   Uoppdagede ressurser

   Norwegian
   Utvinnbare petroleumsmengder som det er anslått kan bli påvist ved videre leting.
  2. UPS

   English
   Uninterruptible power supply. Electrical equipment which provides emergency power.

   UPS

   Norwegian
   Forkortelse for en elektrisk innretning som sørger for nødkraft dersom hovedkraftkilden svikter.
  3. Upstream operations

   English
   Operations pursued before crude oil and gas leave the export terminal and processing plant respectively. Include exploration and production.

   Oppstrømsaktivitet

   Norwegian
   Aktivitet som foregår før råolje forlater eksportterminalen og gass forlater gassbehandlingsanlegg, for eksempel leting etter olje og gass og produksjon fra felt.
 22. V

  1. Verification

   English
   Checking with the aid of measurement, testing and inspection whether the actual conditions accord with the regulations and the requirements in the management system.

   Verifikasjon

   Norwegian
   Det å undersøke ved hjelp av måling, testing og inspeksjon om de faktiske forholdene er i samsvar med regelverket og krav i styringssystemet.
 23. W

  1. Water injection

   English
   Pumping large quantities of water under an oil reservoir in order to maintain reservoir volume and pressure. The extra water drives the oil ahead of it.

   Vanninjeksjon

   Norwegian
   For å presse mer olje ut av reservoaret, pumpes store mengder vann under selve oljereservoaret, for å opprettholde volumet og trykket på væskemengden i reservoaret. Det økte vannvolumet presser oljen foran seg og bidrar til å opprettholde et høyt trykk i reservoaret.
  2. Well

   English
   Hole drilled to discover or appraise a petroleum deposit and/or to produce petroleum, obtain water for injection, inject gas, water or other media, or map or monitor well parameters. Can comprise one or more well paths (tracks, laterals) and have one or more termination points.

   Brønn

   Norwegian
   Hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt.
  3. Well barrier

   English
   A physical element in the well which cannot prevent flow alone. Together with other elements this element forms an envelope that prevents uncontrolled outflow.

   Brønnbarriere

   Norwegian
   Fysisk element i brønnen som alene ikke kan hindre strømning, men som sammen med andre elementer danner en konvolutt som hindrer ukontrollert utstrømning.
  4. Well completion

   English
   Installation of downhole equipment in a well after drilling to prepare it for safe, efficient and optimised production and/or injection.

   Brønnkomplettering

   Norwegian
   Installering av nedihullsutstyr i en brønn etter at den er boret for å klargjøre brønnen for en sikker, effektiv og optimalisert produksjon og/eller injeksjon.
  5. Well control incident/Well kick

   English
   A well control incident is a failure in one or more well barrier where the failure results in an unintended flow of formation fluid into the well, cross flow in the well or outflow to the external environment.

   Brønnkontrollhendelse, brønnspark

   Norwegian
   Med brønnkontrollhendelse menes svikt i én eller flere brønnbarrierer der svikten resulterer i utilsiktet strømning av formasjonsvæske inn i brønnen, krysstrømning i brønnen eller utstrømning til ytre miljø.
  6. Well conversion

   English
   Changing the application of a well ¬– from production to injection, for example.

   Brønnkonvertering

   Norwegian
   Endring av bruksformål for en brønn, for eksempel fra produksjon til injeksjon.
  7. Well integrity

   English
   Well integrity is the application of technical, operational or organisational solutions to reduce the risk of uncontrolled release of formation fluids or hydrocarbons throughout the lifecycle of the well.

   Brønnintegritet

   Norwegian
   Bruk av tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsninger for å redusere risiko for ukontrollert utslipp av formasjonsvæsker eller hydrokarboner gjennom brønnens livsløp.
  8. Well intervention

   English
   Running equipment into a well to monitor, control or maintain it or to optimise production or injection. Can involve either a conventional drilling rig or snubbing, coiled tubing or wireline.

   Brønnintervensjon

   Norwegian
   Å føre utstyr inn i brønner for å overvåke, kontrollere, vedlikeholde eller optimalisere produksjon eller injeksjon. Intervensjonen kan gjøres enten ved å bruke ordinær borerigg eller ved bruk av snubbing, kveilerør eller kabeloperasjoner.
  9. Well intervention, light (LWI)

   English
   See light well intervention.

   Brønnintervensjon, lett

   Norwegian
   Se lett brønnintervensjon.
  10. Well kick

   English
   See well control incident.

   Brønnspark

   Norwegian
   Se: Brønnkontrollhendelse
  11. Well track (lateral)

   English
   That part of a well path extending from a start point in an existing well path to a new termination point for the well.

   Brønnbane

   Norwegian
   Den delen av brønnbanen som strekker seg fra et utboringspunkt på eksisterende brønnbane til nytt endepunkt for brønnen.
  12. Wellhead

   English
   Outlets, valves and so forth attached to the top of a well to protect against a blowout.

   Brønnhode

   Norwegian
   Utstyret (uttak, ventiler etc.) som er festet på toppen av en brønn som sikring mot utblåsning.
  13. Wildcat

   English
   Drilled to determine whether a prospect contains petroleum. Must not be confused with scientific drilling, which investigates rock condition with regard to positioning facilities and so forth. Consent is required for drilling beyond 200 metres on the NCS.

   Undersøkelsesbrønn

   Norwegian
   Bores for å undersøke om det finnes petroleum i et prospekt. Må ikke forveksles med "Grunn boring", som er undersøkelser av bergartenes beskaffenhet, for eksempel med tanke på plassering av innretninger og lignende. Det kreves samtykke til grunn boring dersom det skal bores dypere enn 200 meter.
  14. Winterisation

   English
   Preparing facilities, with equipment and workplaces, to operate as normal in areas with a demanding winter climate.

   Vinterisering

   Norwegian
   Klargjøring av innretninger med utstyr og arbeidsplasser slik at de kan operere som normalt også i områder med strengt vinterklima.
 24. X

  1. Xmas (Christmas) tree

   English
   See Xmas (Christmas) tree

   Ventiltre

   Norwegian
   Se juletre.
  2. Xmas tree/Christmas tree

   English
   Assembly of piping and valves installed on the wellhead.

   Juletre

   Norwegian
   Rør og ventiler som er montert på brønnhodet.
 25. Z

  1. Zero emissions/discharges

   English
   Requirement that substances should not be emitted or discharged if they could damage the environment (see White Paper no 25 (2002-03)).

   Nullutslipp

   Norwegian
   Krav at miljøfarlige stoffer eller andre stoffer ikke skal slippes ut dersom utslippene kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld 25 (2002-2003).