Spørsmål

Vi ønsker å vite når en oppholdsperiode starter for dykkerpersonell på dykkerfartøy (DSV) som opererer på norsk sokkel.
Vi er innforstått med føringene for arbeidstid og opphold offshore som gitt i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om arbeidstid, rammeforskriften § 6 om definisjoner og § 42 om oppholdsperioder.

Det som er skrevet i veiledningen til og fortolkninger av nevnte krav, er også kjent, men det gir oss ikke en helt klar oppfatning av hvordan forskriftskravene slår ut for dykkerpersonell på dykkerfartøy.

Det er en kjent sak at flere operatører tolker rammeforskriften § 42 som at offshoretiden starter når dykkerpersonellet går opp gangveien eller setter sin fot på fartøyet. Dette kan sikkert stemme om en definerer landligge og mobilisering som petroleumsvirksomhet, men det er vel ikke tilfelle? At dykkertiden pluss dekompresjon og "bendwatch" skal legges inn i den totale operasjonstiden/oppholdsperioden (som nå er 21 dager om en bruker 14+7-muligheten), er vi kjent med.

Svar

Spørsmålet er fra hvilket tidspunkt  en bemannet undervannsoperasjon starter i henhold til petroleumsregelverket, herunder arbeidsmiljøloven (aml).

Regelverket gjelder fra det tidspunktet det er etablert en tilstrekkelig nær tilknytning til norsk petroleumsvirksomhet. Som parallell til flyttbare innretninger vil det være fra en legger seg på lokasjonen for å starte aktiviteten, jf. veiledningen til rammeforskriften § 52 om etablering av sikkehetssoner første avsnitt. For dykkerne og det øvrige dykkerpersonellet vil da petroleumsloven og aml gjelde.

Oppholdsperioder for personell som deltar i bemannede undervannsoperasjoner (BUO) fra fartøy (utenom maritimt personell), er behandlet i et likelydende brev til industrien 7.9.1993. Det har nemlig vært diskutert hvordan en skal unngå for lange perioder i metning hvis fartøyet kommer fra britisk sokkel og/eller skal over på britisk sokkel etter at oppdraget på norsk sokkel er avsluttet.

Som det fremgår av det likelydende brevet side 3 og 4, har en også vurdert arbeidssituasjoner som for eksempel aktiviteter ved land i Norge eller under forflytning: «Dette for å få vurdert om aktivitet på sokkelen sett i forhold til dette, samlet er forsvarlig, jf. aml § 12» (tilsvarer i dag hovedsaklig aml § 3-2 og §§ 4-2, 4-3 og 4-4).

Løsningen er at en legger til grunn to parallelle tidsløp.

Det ene er opphold på arbeidsdyp ut fra sikkerhetskrav (dette følger av petroleumsloven, som har et videre virkeområde på dette punktet enn aml). Det andre er oppholdsperiode etter krav i aml og rammeforskriften (arbeidsmiljøkrav).  

Opphold på arbeidsdyp:

Ved beregning av 14-dagersgrensen etter aktivitetsforskriften § 94 om tidsbestemmelser skal opphold på arbeidsdyp før fartøyet er på lokasjonen, også om fartøyet kommer fra britisk side, inkluderes. Det vil si at beregningen starter fra dykkeren/dykkerne er på arbeidsdyp, uavhengig av på hvilken side av sokkelgrensen fartøyet befant seg da metningsperioden startet.

Når selve dykkeroperasjonen på norsk sokkel er utført, innebærer kravene i regelverket at den bemannede undervannsoperasjonen ikke er avsluttet før dykkeren/dykkerne er dekomprimert og har hatt tilgang til terapeutisk rekompresjon ("bendwatch"). Dekompresjonen må da gjennomføres innenfor de rammene som følger av regelverket, jf. aktivitetsforskriften § 93 om bemannede undervannsoperasjoner og § 94 om tidsbestemmelser med veiledninger.

Som nevnt ovenfor, løper oppholdsperioden fra det tidspunktet fartøyet er på lokasjonen.

Dette følger av arbeidsmiljøloven § 1-3 om petroleumsvirksomhet til havs, jf. rammeforskriften § 4 om arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomheten til havs og rammeforskriften § 42 om oppholdsperioder.

Selv om dykkeren/dykkerne kan ha en sterk tilknytning til norsk petroleumsvirksomhet fra et tidligere tidspunkt (blir satt i metning med sikte på å delta i norsk petroleumsvirksomhet), bør det av praktiske årsaker ikke være spesialregler for dykkeren her, i forhold til øvrig (overflate)personell som deltar i BUO.

I spesielle tilfeller (for eksempel der personellet har vært lenge om bord på fartøyet enten på norsk side eller på britisk side før fartøyet kommer over på norsk side), kan forholdet bli vurdert etter aml § 10-2 om arbeidstidsordninger.

Oppsummering

I utgangspunktet regnes oppholdsperioden etter rammeforskriften § 42 om oppholdsperioder fra fartøyet er på lokasjon, men opphold på arbeidsdyp før dette tidspunkt må tas i betraktning ved vurderingen av opphold på arbeidsdyp etter aktivitetsforskriften § 94 om tidsbestemmelser.