Spørsmål

Jeg har et spørsmål om bedriftens rett til å kreve at arbeidstakersidens stedfortreder blir brukt i K-AMU.

Det strider mot min grunnleggende forståelse av regelverket at operatøren, ut fra økonomiske hensyn, vil pålegge HVO fra innretningen å bruke stedfortreder i K-AMU (vara-HVO) fordi selskapet ikke vil betale for å få HVO i land til møtet. Operatørens argument er at de selv bruker vara for sin faste representant.

Dette mener jeg er et dårlig argument i og med at arbeidstakerne blir å anse som "motpart" i saker i AMU. Det må være slik at det bare er tilfeller der HVO velger å bruke stedfortreder, at dette kan gjøres, for ellers vil dette være en utilbørlig måte å påvirke AMU-sammensetningen på ved et gitt tidspunkt.

K-AMU er uansett det høyeste organet for HMS-relaterte saker, og jeg finner det meget underlig hvis denne typen økonomiske hensyn skal innvirke på arbeidet i K-AMU.

Svar

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om vernetjenesten, inkludert AMU, blir gjennomført, jf. arbeidsmiljøloven § 2-1 om arbeidsgiverens plikter:  

Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver har hovedansvaret for å legge til rette for at tid og sted for møtene i K-AMU er slik at de faste medlemmene kan delta. Det vil ikke være adgang til å planlegge møtene på en måte som gjør at det blir nødvendig med deltakelse fra stedfortreder med mindre den faste arbeidstakerrepresentanten selv er innforstått med dette.

En ordning som beskrevet, der arbeidsgiver "pålegger" HVOs stedfortreder å stille fordi møtet holdes på land, vil derfor normalt ikke være i samsvar med regelverket.