Spørsmål

Vi har en diskusjon gående om overtid i forbindelse med sikkerhetsmøter offshore.

Møtene avholdes som regel fra kl. 20.00 til 21.00, og diskusjonen gjelder timen mellom 19.00 og 20.00, om denne regnes som venting på at arbeidet skal fortsette, og dermed godtgjøres som overtid.

Da møtet alltid er planlagt og kunngjort før dagskiftet er ferdig, mener jeg at denne timen burde regnes som venting på at arbeidet skal fortsette, innregnes i arbeidstiden og dermed godtgjøres som overtid.

Grunnlaget for min mening er deres fortolkning Arbeidstid, overtid, utreise - noen eksempler. Dersom min forståelse er feil, vennligst utdyp denne fortolkningen.

Vi har ingen tariffavtale som regulerer dette forholdet, så vi trenger en skriftlig uttalelse fra dere.

Svar

Det stilles spørsmål om et tilfelle hvor det er bestemt at det skal arbeides overtid en time etter arbeidstids slutt. Det stilles så spørsmål om den "ventetiden" en har i den timen etter alminnelig arbeidstids slutt, også skal anses som overtid.

Du henviser til at vi i en tidligere fortolkning har uttalt oss om at ventetiden også blir å anse som overtid. Det er riktig som det fremgår av den tidligere fortolkningen av rammeforskriften § 41 at ventetid kan bli å anse som overtid. Det som gjerne ikke kommer like klart frem i den tidligere fortolkningen, er i hvilke tilfeller ventetiden blir å anse som overtid. Det er imidlertid klart at enhver pause mellom alminnelig arbeidstid og overtid ikke nødvendigvis blir å anse som overtid.

I de tilfellene der en etter alminnelig arbeidstid får beskjed om at det må arbeides overtid, men at arbeidet først vil begynne når en bestemt situasjon inntrer, kan det være aktuelt å anse ventetiden som overtid. Særlig dersom arbeidstakeren ikke kan disponere over sin "fritid", men må sitte og vente på at arbeid kan oppstå når som helst, kan det etter situasjonen være aktuelt å anse ventetiden som en del av overtiden.

I ditt refererte tilfelle er det imidlertid klart når overtiden skal begynne. Det er ingen opplysninger om at du ikke fritt kan benytte tiden mellom alminnelig arbeidstid og overtid. I slike tilfeller vil derfor ikke "ventetiden" anses som overtid.