Spørsmål

Vi viser til vår søknad om samtykke til bruk av den flyttbare innretningen som flotell ved den permanent plasserte innretningen på feltet og søker her om tillatelse til entring av sikkerhetssonen rundt innretningen. Det er nemlig av vesentlig betydning for oss at operasjonen kan starte i henhold til plan.

Svar

Det skal ikke søkes om slik tillatelse.

Det går fram av rammeforskriften § 6 om definisjoner bokstav i at:

  • Før flotellet har fått samtykke til petroleumsvirksomhet på feltet, er det å betrakte som et ”fartøy” som ikkeinngår i rettighetshavers petroleumsvirksomhet, og at:
  • Rettighetshaver kan gi fartøy full eller begrenset adgang til å entre sikkerhetssonen.

Hvis rettighetshaver gir et fartøy adgang til å entre og ankre i sikkerhetssonen, forutsettes det at nødvendige sikkerhetsvurderinger konkluderer med at dette er forsvarlig, jf. rammeforskriften § 10 om forsvarlig virksomhet.