Spørsmål

Hvordan skal vi beregne overtiden når ansatte arbeider både til havs og på land?

Skal det søkes til dere når vi ønsker å øke overtiden til 400 timer, slik som det kan gjøres til Arbeidstilsynet ved arbeid på land?

Svar

Når det gjelder overtid på land, så er det Arbeidstilsynet som har myndighet på dette området med mindre det er tale om petroleumsanlegg på land, jf. rammeforskriften § 6 om definisjoner bokstav e.

rammeforskriften § 37 om den alminnelige arbeidstiden framgår det at den alminnelige arbeidstiden til havs ikke skal overstige 12 timer i døgnet og 36 timer i uken i gjennomsnitt i løpet av en periode på høyst ett år. Det vil si at en totalt kan arbeide 1877 timer (36 timer x 52,14 uker) som alminnelig arbeidstid i løpet av et år.

Dersom en jobber både til havs og på land for samme arbeidsgiver, regnes arbeidede timer på land med i det samlede årstimetallet for den alminnelige arbeidstiden til havs. Arbeidet tid til havs utover dette timetallet (innberegnet timer på land som nevnt), regnes som overtid i regelverkets forstand.

Når det gjelder beregningen av overtid til havs i henhold til rammeforskriften § 41 om overtid, er det således tid utover alminnelig daglig arbeidstid på 12 timer, og arbeid utover grensen for alminnelig arbeidstid i løpet av en periode på høyst ett år (maksimum 1877 timer), som regnes som overtid. De overtidstimene en har på land, må legges til de overtidstimene en har til havs. Summen av disse må ikke overskride 200 timer (300 timer etter avtale med tillitsvalgte).     

Det er ellers slik at en vil kunne arbeide de timene som utgjør den eventuelle forskjellen mellom avtalt arbeidstid (årsverket) og totalgrensen for alminnelig arbeidstid til havs på dager utenom den vanlige turnusen til havs før en begynner å bruke av den årlige overtidsbegrensningen i henhold til regelverket. 

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at arbeidsmiljøloven § 10-2 om arbeidstidsordninger første ledd sier at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Det betyr at det innenfor rammene av ovennevnte grenser for arbeidstid må foretas en vurdering av forsvarligheten av ordningen.

Det er vår vurdering at dersom arbeidstid som faller inn under petroleumsvirksomhet er vesentlig høyere enn det stillingsbrøken skulle tilsi, kan det komme  i konflikt med arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd. 

Når det gjelder eventuelle søknader om å øke overtiden, er rammen for overtid til havs avgrenset til 300 timer, jf. rammeforskriften § 41 siste ledd. Det er ikke åpnet for at vi kan øke denne rammen, slik det er for arbeidstid på land , jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid sjette ledd, da denne bestemmelsen ikke gjelder til havs, jf. rammeforskriften § 41 første ledd.