Spørsmål

Jeg har lest deres fortolkning 10/1/2005 angående spørsmål om overtid i "ventetiden" mellom kl. 19 og møtestart kl. 20. Hvor lang kan denne ventetiden være uten at det betales overtid? Kan møtetiden berammes til kl. 22, for eksempel?

På vår innretning hender det ofte at arbeidstakere får beskjed om at de må på jobb kl. 22, for å koble fra tankbåten etter endt lasting.

Arbeidstakerne har fri, men er likevel i beredskap da det kan hende at frakoblingen må gjøres tidligere som følge av værsituasjonen. De får "utkall" for dette, altså to timer overtid. Vi mener imidlertid at de også skal ha betalt for hele tiden de går "på vent".

Svar

Utgangspunktet er at det kun er faktisk arbeidet overtid som blir å regne som overtid etter rammeforskriften § 41. Imidlertid kan visse tilfeller likestilles med arbeidet overtid og blir dermed å regne som overtid etter rammeforskriften § 41. Vi har, som du referer, i tidligere fortolkninger gitt uttrykk for at ventetid i noen tilfeller kan bli å anse som overtid. Dette kan særlig være aktuelt hvor arbeidstakeren er til arbeidsgiverens disposisjon for å kunne starte arbeidet når en bestemt situasjon inntrer, og når arbeidstakeren i denne ventetiden ikke kan disponere over sin "fritid".

Enhver pause mellom alminnelig arbeidstid og overtid er imidlertid ikke overtid. Pausen blir ikke overtid selv om det blir opplyst når overtiden skal begynne. Det har i denne sammenheng ingen betydning hvor lang pausen er mellom alminnelig arbeidstid og overtid.

I ditt refererte tilfelle kan en få beskjed om å arbeide overtid kl. 22. Det kan også tenkes at det oppstår en situasjon som tilsier at en blir kalt ut tidligere. Det er ikke noe i det du opplyser som tilsier at arbeidstakeren i pausen eller ventetiden ikke kan disponere over pausen eller ventetiden. Av denne grunn kan vi ikke se at det etter regelverket er krav om at denne pausen eller ventetiden blir å anse som overtid.