Spørsmål

Jeg er interessert i Ptils tolkning av rammeforskriften § 41 om overtid. Kravet lyder som følger:

Arbeidsmiljøloven § 10-6 fjerde til og med niende ledd gjelder ikke på denne forskriftens område. 

Den samlede arbeidstiden, medregnet overtid, skal ikke overstige 16 timer i døgnet. Overtiden skal ikke over­stige 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om overtid på opptil 300 timer innenfor en periode på 52 uker for den enkelte arbeidstakeren.”

Jeg har fått forståelsen av at teksten ”en periode på 52 uker” kom inn i forskriften 1. juli 2009 (samtidig med arbeidsmiljøloven). Stemmer dette?  Slik jeg tolker dette, skal en se på overtiden de siste 52 ukene og ikke fra 1.1 til 31.12, som har blitt praktisert tidligere.  Dette vil gi et annerledes bilde av den enkeltes overtidsbelastning og kanskje et riktigere bilde også.

Vårt selskap har bevisst brukt (utnyttet) muligheten til å strekke overtiden til det maksimale for den enkelte arbeidstakeren fram mot årsskiftet for så å ”nullstille” overtiden 1. januar.  Dermed kan selskapet igjen bruke mye overtid fra januar av.  Hver måned følger jeg med på den oversikten som selskapet gir oss tillitsvalgte, og jeg ser at mange av de samme stillingene går igjen hvert år.

Jeg påpekte overfor selskapet at de var pliktig til å beregne overtiden over en periode på 52 uker (jf. rammeforskriften), og de lagde da en slik oversikt.  Den viste at 10 til 12 personer var over den lovlige overtidsbruken, men ledelsen besluttet å ikke tolke rammeforskriften på den måten jeg hevdet de skulle.  De henviste til et skriv av 2. juli 2007 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, der departementet skriver at dette ikke er entydig.

Jeg håper dere kan redegjøre for dette.

Svar

Formuleringen i rammeforskriften § 41 andre ledd og tredje ledd”……….. innenfor en periode på 52 uker”, kom inn i forskriften i 2006 for å få lik ordlyd med arbeidsmiljøloven § 10-6. Dette innebærer at formuleringen skal forstås på samme måte i arbeidsmiljøloven og rammeforskriften.

Endringen innebærer at en ikke er bundet til kalenderåret i beregningen av overtidstimetallet, men kan velge en annen start-og stoppdato enn 1.1/31.12 for perioden på 52 uker. Det har ikke vært meningen å innføre en løpende 52-ukers periode. Det betyr også at bedriften har adgang til å nullstille/starte ny beregningsperiode på 52 uker fra den valgte startdatoen, enten dette er 1.1 eller en annen dato.

Vi nevner til orientering at denne forståelsen er sjekket med Arbeidsdepartementet.