Spørsmål

Jeg har noen spørsmål om rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder tredje ledd:

”Den arbeidsfrie perioden mellom to oppholdsperioder skal ha en sammenhengende varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden.”

Når starter og slutter oppholdsperioden?

Min forståelse: Oppholdsperioden regnes fra ankomst innretning til avreise innretning.

Når starter fritiden? (hvis vi ser bort fra avbrudd som følge av kurs eller arbeid på land)

Min forståelse: Fritiden starter ved avreise innretning.

Når er det transitt?

Min forståelse: Kriterier: Kan for eksempel brukes i forbindelse med korte oppholdsperioder.

Den tilsatte skal ha beskjed om ny utreise før avreise innretning. Oppholdsperiodene regnes som sammenhengende.

Maksimum lengde av transittperiode: Intensjonen er at ny utreise skal skje umiddelbart, men det tolereres utsettelse, og tommelfingerregelen er opptil to dager?

De fleste operatørene på norsk sokkel bruker nå et felles helikopterbookingsystem, og det er ”systemet” som beregner eller tolker avspaseringsreglene. Det oppstår lett diskusjoner rundt dette, så det ville vært fint å få en uttalelse fra dere som kan formidles videre.

Svar

Du stiller spørsmål angående forståelsen av rammeforskriften § 39, om når oppholdsperioden starter og slutter. Din forståelse av bestemmelsen er riktig, nemlig at oppholdsperioden starter når en ankommer innretningen og avsluttes når en forlater innretningen.

Du stiller videre spørsmål om når den arbeidsfrie perioden starter. Din forståelse er også her riktig, nemlig at perioden starter ved avreise fra innretningen, men da under den forutsetning at en forlater innretningen for å starte på den arbeidsfrie perioden.

Du spør videre om når det er transitt. Det vises i denne sammenheng til veiledningen til rammeforskriften § 39. Her fremgår følgende:

"Kortere opphold på land som ledd i transport mellom innretninger eller fartøy i løpet av oppholdsperioden regnes ikke som fritid. Det samme gjelder kortere opphold på land som følge av akutt mangel på innkvarteringskapasitet, deltakelse i møter og liknende."

Det er riktig som du sier, at den som forlater innretningen, må vite at han eller hun forlater innretningen for åfortsette oppholdsperioden på en annen innretning. At dette ikke er for å starte på den arbeidsfri perioden, må være klart når vedkommende forlater innretningen.

Det er ikke noen maksimum lengde på transittperioden. For at en skal kunne anse dette som ensammenhengende oppholdsperiode, må imidlertid oppholdet på land ikke vare lenger enn det som er nødvendig for å kunne følge første transport videre til ny innretning.