Spørsmål

Vi ser av tolkningen "metdningsperiode for dykkere" at dekompresjonstiden er inkludert i 14 dagers oppholdstid.

I NORSOK U-100 er 14 dager definert som bunntid, og det samme gjorde ODs regelverk tidligere, med andre ord kan 14 dager bunntid pluss dekompresjon gi inntil 21 dagers oppholdstid. Vennligst klargjør dette området.

Svar

Som sagt tidligere, er det ingen endring her i forhold til tidligere regelverk. Som tidligere er det anledning til selv å utvide oppholdsperioden ut over 14 dager - se rammeforskriften § 42 om oppholdsperioder - som tilsvarer tidligere arbeidsmiljøforskrift § 18 om oppholdsperiode. Vilkårene for å utvide oppholdsperioden går fram av rf § 42 andre ledd, jamfør arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd (dvs. samme kriterier som for å jobbe vanlig overtid).

Dersom bunntiden er 14 dager, må en altså passe på at vilkårene i rf § 42 andre ledd for å utvide oppholdsperioden ut over 14 dager, er oppfylt - slik at en "får plass" til nødvendig dekomprimering i oppholdsperioden.